• Kontakt

Saneringsförberedelser

Sedan arbetet med föroreningarna i marken på garveriet inleddes efter branden 2014 har kommunen genomfört en mängd undersökningar för att lokalisera och verifiera undersökningarna. Detta arbete avslutade i och med den åtgärdsutredning som togs fram 2018, se mer under fliken Undersökningar. Sedan dess arbetar kommunen med hjälp av Miljökonsultbolaget Tyréns och Front Advokater med förberedelser för saneringen.

Förberedelser mark

Vi har nu en ganska bra uppfattning om var och vilka föroreningar som finns i marken på garverietfastigheten. Det som återstår att göra är att välja saneringsmetod och ta fram underlag för upphandlingen av saneringsentreprenaden. Under hösten 2021 färdigställdes de sista undersökningarna på marken och i början av 2022 pågår arbetet med att sammanställa resultaten samt att förbereda inför ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Förberedelser sediment

Att sanera i vatten är betydligt mer komplicerat än att sanera på land. Kommunen har sedan 2020 genom Tyréns genomfört flertalet undersökningar i syfte att kunna välja saneringsmetod. Vi har också försökt avgränsa föroreningarna och beräkna mängden sediment som behöver saneras. Under 2021 fortsatte dessa undersökningar med t.ex. stabilitetsundersökningar av botten. Undersökningarna är nu klara och kommer att sammanställas under våren 2022.

Vattendom

När en sanering ska göras i vatten måste kommunen söka tillstånd för detta. Detta görs till Mark - och miljödomstolen i Nacka Tingsrätt. Att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet, som det heter, är en omfattande process som oftast tar mer än ett år.

Kommunen måste t.ex. ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning, samråda med berörda parter och det kommer genomföras en huvudförhandling. Under 2021 påbörjades detta arbete i samarbete med Tyréns samt Front Advokater som är inkopplade för att hjälpa till med de juridiska bitarna. Förhoppningen är att kunna färdigställa ansökan under våren 2022. Berörda parter kommer, i ett senare skede, att få möjlighet att yttra sig efter att ansökan är inlämnad.

Sidan uppdaterad 2022-01-19 av