• Kontakt

Saneringsförberedelser

Sedan arbetet med föroreningarna i marken på garveriet inleddes efter branden 2014 har kommunen genomfört en mängd undersökningar för att lokalisera och verifiera undersökningarna. Detta arbete avslutade i och med den åtgärdsutredning som togs fram 2018, se mer under fliken Undersökningar. Sedan dess arbetar kommunen med hjälp av Miljökonsultbolaget Tyréns enbart med förberedelser för saneringen.

Förberedelser mark

Vi har nu en ganska bra uppfattning om var och vilka föroreningar som finns i marken på garverietfastigheten. Det som återstår att göra är att välja saneringsmetod och ta fram underlag för upphandlingen av saneringsentreprenaden. Kommunen har under 2021 ansökt om medel för att kunna genomföra vissa undersökningar i syfte att eliminera osäkerheter inför upphandlingen. Dessutom arbetar Tyréns på att ta fram en arbetsmiljöplan för saneringen.

Förberedelser sediment

Att sanera i vatten är betydligt mer komplicerat än att sanera på land. Kommunen har under 2020 genom Tyréns genomfört flertalet undersökningar i syfte att kunna välja saneringsmetod. Vi har också försökt avgränsa föroreningarna och beräkna mängden sediment som behöver saneras. Under 2021 kommer därför dessa undersökningar att fortsätta med t.ex. stabilitetsundersökningar av botten.

Vattendom

När en sanering ska göras i vatten måste kommunen söka tillstånd för detta. Detta görs till Mark - och miljödomstolen i Nacka Tingsrätt. Att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet, som det heter, är en omfattande process som oftast tar mer än ett år.

Kommunen måste t.ex. ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning, samråda med berörda parter och det kommer genomföras en huvudförhandling. Under 2021 har detta arbete påbörjats, Tyréns kommer bistå i detta men även Front Advokater är inkopplade för att hjälpa till med de juridiska bitarna.

Sidan uppdaterad 2021-06-29 av