Logotyp för Malung-Sälens kommun

Om du störs

Störningar i omgivningen eller bostäder kan komma från flera olika källor och upplevs ofta olika. Vi på Miljökontoret bedömer om störningen är en olägenhet enligt miljöbalken eller livsmedelslagen.

Om du upplever problem eller störningar

Hur jobbar Miljökontoret med klagomål?

Störningar enligt miljöbalken definieras som en olägenhet för människors hälsa eller miljön, det vill säga "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig". Med ringa menas att störningen måste vara av viss betydenhet innan vi bedömer störningen som olägenhet. Vi utreder inte störningar som sker vid enstaka tillfällen eftersom störningen måste vara av återkommande karaktär.

Vilka typer av störningar hanterar Miljökontoret?

Miljökontoret handlägger anmälningar om störningar för att undanröja olägenheter och störningar inom följande områden, läs mer om dessa:

Kontakta den som stör

För att miljökontoret ska handlägga ditt ärende ska du normalt själv ha kontaktat den som orsakat störningen och påpekat detta.

Skicka in ditt klagomål

Om du inte får någon hjälp trots att du kontaktat t.ex. fastighetsägaren eller den som stör, så fyll i vår blankett för detta, som finns på respektive sida.

Därefter gör vi en utredning av klagomålet och fattar ett beslut i ärendet.

Anonymt klagomål

Om du önskar skicka in klagomålet anonymt kan det innebära att klagomålet inte kan handläggas. Om du önskar vara anonym får du inte information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Vad är inte en störning enligt miljöbalken eller livsmedelslagen?

Störningar som inte omfattas av miljöbalken eller livsmedelslagen, har miljökontoret ingen möjlighet att handlägga. Läs i listan här nedan som även innehåller förslag på vad du kan göra/vem som kan kontaktas.

Störningar som Miljökontoret normalt inte handlägger

Störningar från grannar regleras i hyreslagen och handläggs därför i normalfallet inte av miljökontoret.

Om du upplever att detta inte hjälper bör du kontakta din fastighetsägare eller styrelse. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens/styrelsens hantering av din störningsanmälan kan du vända dig till hyresnämnden. Du kan även ta hjälp av hyresgästföreningen om du är medlem där.

Lösspringande katter och hundar anses inte som en störning enligt miljöbalken. Lagen om tillsyn av hundar och katter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hanteras av Polismyndigheten.

En åtgärd som t.ex. kräver bygglov, rivningslov eller strandskyddsdispens, hanteras av Stadsbyggnadskontoret. Läs mer om Olovlig byggnation och Strandskydd.

Störningar från ovårdade tomter bedöms normalt inte som en olägenhet enligt miljöbalken. Plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. reglerar att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppstår.

Läs mer om Stadsbyggnadskontorets arbete med ovårdade tomter/byggnader.

Om du störs av hundskall ska du i första hand prata med ägaren till hunden och berätta att ni som närboende störs. Om du misstänker att hundar far illa ska du kontakta Länsstyrelsen, anmälan kan göras digitalt på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hundar skall hållas så att de inte orsakar olägenhet för närboendes hälsa, men ett visst mått av skällande får man som närboende räkna med. Störningen ska förekomma regelbundet inne i er bostad med stängda dörrar och fönster för att den ska bedömas utgöra en risk för olägenhet för er hälsa.

Störningar från fåglar i bostadsområden och på allmän mark bedöms normalt inte som en olägenhet enligt miljöbalken. Fåglar kan naturligtvis ändå utgöra en störning som medför obehag.

Det är fastighetsägare och markägare som är ansvariga för att se till att begränsa fåglars möjlighet att störa boende och människor som vistas kring fastigheter. Läs mer om störande fåglar här.

Terrängkörning på barmark är förbjudet. I Malung-Sälen finns många fina myr- och fjällmarker och åkning på dessa typer av naturmiljö kan lätt förstöra den känsliga vegetationen.

Myr- och fjällmarker

Av terrängkörning i myrmarkerna med t.ex. fyrhjuling eller ATV bildas djupa spår i den mjuka marken, som kan bidra till förändringar i de hydrologiska förhållandena, och på fjället slits lavar bort som tar många år innan de växer tillbaka.

Vad räknas som terräng?

Till terräng räknas skogsmark, kalfjäll, våtmarker, stränder, åkrar och ängar. Stigar, motionsspår, leder och hjulspår skapat av skogsbruket räknas även det som terrängmark och även där råder förbud att framföra sitt motordrivna fordon. Att fordon får framföras på vissa av dessa ställen under vintern beror på att man vid ett tjockt snötäcke inte riskerar att skada barmarken under. Tänk på att förbudet rådet jämnt, även om inga förbudskyltar finns.

Mer information hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

 

Synpunkter till annan kommunal förvaltning

Malung-Sälens kommun vill gärna ha din hjälp att bli bättre! Du kan därför lämna synpunkter via kommunens synpunktsformulär: Synpunkter eller klagomål till Malung-Sälens kommun

22 Juli 2024