Logotyp för Malung-Sälens kommun

Digital anslagstavla

 1. Instans:
  Socialnämndens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  12 juli 2024 t.o.m 3 augusti 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Källbäcks
  Paragrafer:
  §§ 126-128
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Protokoll extra SNAU 2024-07-12 §§ 126-128.pdf Pdf, 281 kB, öppnas i nytt fönster.

 2. Instans:
  Barn- och utbildningsnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  5 juli 2024 t.o.m 27 juli 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Sandra Sjöström
  Paragrafer:
  §§ 113-135
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  BUN 2024-06-24 §§ 113-135.pdf Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.
 3. Instans:
  Finsam Västerdalarna
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  4 juli 2024 t.o.m 26 juli 2024
  Sekreterare:
  Ulf Oskarsson
  Paragrafer:
  §§ 14-29
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Finsam Styrelseprotokoll 2024-06-20.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 4. Ett förslag till detaljplan för bostäder vid Södra Orrbacken i Kläppen är nu föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Den inkluderar del av fastigheterna Transtrand 1:6 samt Gusjön 3:4, 3:5, 3:6, 3:8 och 4:65.

  Det aktuella området är beläget på östra sidan av Kläppens skidanläggning och är idag obebyggt. Syftet med planen är att tillskapa möjligheten för bostäder vid Södra Orrbacken i Kläppen. Området är beläget invid skidnedfarter och nära till skidspår, vilket skulle möjliggöra ski in-ski out från området.

  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av anslag:
  Kungörelse
  Tillkännagivandet publicerat:
  8 juli 2024 t.o.m 18 augusti 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Källbäcks
  Paragrafer:
  PBL 5:19
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Södra Orrbacken Öppnas i nytt fönster.
 5. Miljö-och-Stadsbyggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun beslutade 2024-06-19 §44, att anta Detaljplan för Passaren i Malung – Sälens kommun.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2024-07-02.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun Stadsbyggnadskontoret Box 14 782 21 Malung

  Eller med e-post:

  plan@malung-salen.se

  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av anslag:
  Tillkännagivande
  Tillkännagivandet publicerat:
  2 juli 2024 t.o.m 24 juli 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Ljungberg
  Paragrafer:
  PBL 5:29 & 5:30
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Passaren 9 Öppnas i nytt fönster.
 6. Instans:
  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  2 juli 2024 t.o.m 24 juli 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Källbäcks
  Paragrafer:
  §§ 34-52
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Protokoll MSN 2024-06-19 §§ 34-52.pdf Pdf, 11.6 MB, öppnas i nytt fönster.

 7. Instans:
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Typ av anslag:
  Justerat protokoll
  Tillkännagivandet publicerat:
  2 juli 2024 t.o.m 24 juli 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Sandra Sjöström
  Paragrafer:
  §§ 269-301
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  KSAU 2024-06-18 §§ 269-301.pdf Pdf, 11.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 8. Ett förslag till detaljplan på fastigheten Rörbäcksnäs 20:155 och Rörbäcksnäs 20:88 är nu föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare.

  Planområdet är beläget framför Skistar Lodge Hundfjället. Syftet med detaljplanen är att få en sammanhållen parkeringsyta, en tryggare trafiklösning samt en gemensam återvinningsstation för Lodgens gäster och närliggande BRF.

  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av anslag:
  Kungörelse
  Tillkännagivandet publicerat:
  26 juni 2024 t.o.m 26 augusti 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Ljungberg
  Paragrafer:
  PBL 5:19
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Parkeringsytor Hundfjället Öppnas i nytt fönster.
 9. Ett förslag till detaljplan på fastighet Västra Sälen 7:247, Västra Sälen 5:571 , Västra Sälen 5:3, Västra Sälen 3:103 och del av Västra Sälen 5:570 är föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare. Planområdet är beläget ca 600 meter sydost om Experiumtorget i Lindvallen och direkt väster om Hemfjällsvägen.

  Syftet med detaljplanen är att förstärka Söderåstorgets struktur och identitet genom att förbättra restaurang- och serviceutbu-det i området tillsammans med nytt liftnära boende samt att avlasta Experiumtorget med en effektivare parkeringslösning än idag.

  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av anslag:
  Kungörelse
  Tillkännagivandet publicerat:
  5 juni 2024 t.o.m 16 augusti 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Ljungberg
  Paragrafer:
  PBL 5:19
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Detaljplan Söderåstorget Öppnas i nytt fönster.
 10. På uppdrag av bland annat bostadsrättföreningarna i området har detta planförslag upprättats. Planområdet är beläget I Stötenområdet och är i dagsläget bebyggt med fritidshus. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra inredning av loft och byggnation av invändigt bjälklag i befintliga byggnader. Ingen ny byggnadsarea har tillskapats, och enligt föreningarna kommer inga nya bäddar i praktiken att tillföras. Med den nya detaljplanen rättar man även till avvikelser från den gamla planen, där exempelvis angöringsvägar, parkeringar och gångvägar utförts på naturområde.

  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av anslag:
  Kungörelse
  Tillkännagivandet publicerat:
  30 maj 2024 t.o.m 31 juli 2024
  Förvaringsplats för protokollet:
  Kommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Sekreterare:
  Anna Ljungberg
  Paragrafer:
  PBL 5:19
  Nedladdningsbart protokoll/handling:
  Nordklintområdet i Stöten Öppnas i nytt fönster.
22 Juli 2024