Logotyp för Malung-Sälens kommun

Bygga nytt, ändra eller riva

Information om vad som gäller när du till exempel ska bygga nytt, bygga till eller renovera ditt hus.

Stadsbyggnadskontoret hanterar bygglovs- och anmälansärenden i kommunen.

För kontakt med stadsbyggnadskontoret, ring kommunväxeln på 0280-181 00 eller maila stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se.

För info vad som gäller för din fastighet och din åtgärd, ta kontakt med stadsbyggnadskontoret eller se om du får svar på dina frågor på underliggande sidor.

Om du behöver bygglov eller inte beror på var din fastighet/tomt är belägen i kommunen.

Du behöver vanligtvis ansöka om bygglov Pdf, 936.2 kB. för att:

 • Uppföra en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad
 • Bygga till en befintlig byggnad
 • Göra ändringar som att ändra en byggnads användning
 • Riva en byggnad eller del av en byggnad (se Rivningslov)
 • Ändra tomtens marknivå (se Marklov)

Det krävs även bygglov för andra åtgärder som till exempel skyltar, upplag, anläggningar och master.

All byggnation ska uppfylla de övergripande paragraferna i Plan- och bygglagen om anpassning och utformning till befintlig bebyggelse och byggnadstraditioner.

Dalarnas Museum har i samarbete med kommunerna i övre Dalarna tagit fram en broschyr om byggnation på landsbygden: "Bygga varsamt". Pdf, 9.5 MB.

Om din fastighet ligger i ett område som regleras av en detaljplan så finns det regler för utformning och storlek, exempel på saker som kan regleras:

 • Byggnadsyta
 • Bruttoarea
 • Byggnadshöjd
 • Taklutning
 • Var på tomten du kan bygga
 • Fasad- eller takmaterial

I Malung-Sälens kommun finns många detaljplaner så för att få reda på vad som gäller för din fastighet så är det bästa att kontakta stadsbyggnadskontoret.

Särskilt värdefulla byggnader skall underhållas så att deras särart bevaras. Att byta ut detaljer i fasaden, till exempel fönster eller portar, på ett sätt som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende fodrar bygglov inom detaljplan. För underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde och som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs alltid bygganmälan.

I kommunen finns en riktlinje om när begreppet sammanhållen bebyggelse inträder.

Enligt beslut i dåvarande byggnadsnämnden 2012-12-19 §135 är riktlinjerna följande:

 • Det räknas som sammanhållen bebyggelse när det är minst 3 bostadshus inom ca 100 meter på minst 2 tomter som gränsar till varandra eller endast skiljs åt av väg eller mindre grönområde.
 • En bedömning görs i det enskilda fallet av förvaltningen.

Kontakta gärna stadsbyggnadskontoret för att få reda på vad som gäller för just din fastighet.

Utanför sammanhållen bebyggelse kan man få göra vissa mindre kompletteringar utan bygglov, men mycket kräver ändå bygglov.

För mer information, gå till Vad får jag göra utan bygglov? eller kontakta stadsbyggnadskontoret.

19 Juni 2024