Logotyp för Malung-Sälens kommun

Tomter på Solkullen i Stöten

Detaljplanen syftar till att möjliggöra att fastigheten Transtrands Kronopark 1:143 norr om Soltorget i centrala Stöten tillåts få en förändrad fastighetsindelning så att nya fastigheter kan styckas av i området. Fastighetens nordvästra del är idag bebyggd med två mindre fritidshus och är inte tidigare detaljplanelagd.

Detaljplaneförslaget möjliggör även att fem nya fastigheter kan styckas av för friliggande bostäder med en tomtstorlek på ca 900 m2 utöver del av ursprungsfastigheten som blir kvar i läget för befintlig bebyggelse i planområdets nordvästra del. Den föreslagna nya fastighetsindelningen framgår av illustration på plankartan.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

Samrådssinformation Pdf, 407.5 kB.

Plankarta Pdf, 121.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

Grundkarta Pdf, 51.5 kB.

VA-plan Pdf, 155.1 kB.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 20 September 2019. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2016.589 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                             eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                          plan@malung-salen.se                              Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                    Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                        Matilda Bolin

19 Juni 2024