Logotyp för Malung-Sälens kommun

Bostäder vid Curt Ewerts väg

Planområdet är beläget i Lindvallen, strax sydväst om Sälfjällstorget.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för exploatering av nya lägenheter på fastigheten Västra Sälen 2:29. Planförslaget bedöms ge ett tillskott med bostäder för ca 160 personer.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

Samrådsinformation Pdf, 403.7 kB.

Plankarta Pdf, 145.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.8 MB.

Va-plan Pdf, 251.3 kB.

Naturvärdesinventering Pdf, 447.9 kB.


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 4 Oktober 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2020:504 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare:

19 Juni 2024