Logotyp för Malung-Sälens kommun

Ansök om stöd - Avgifter

Personer med funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp av samhället. Ansökan om stöd görs till kommunen och kan i första kontakten vara muntligt eller skriftlig. Det man behöver uppge till att börja med när man gör en ansökan är vem ansökan gäller och varför det behövs stöd eller hjälp. Det är bara den som behöver hjälpen, eller vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka.

Hur utredning genomförs

De behov av stöd och hjälp som uppgetts utreds och prövas utifrån två lagstiftningar, dels lagen om stöd och service (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Under utredningstiden kan handläggaren behöva olika intyg, till exempel från en läkare, för att kunna genomföra utredningen. När ärendet är klart får den enskilde ta del av utredningen och får också ett beslut, antingen bifall eller avslag. Vid ett bifall utformas stödet utifrån det som kommit fram i utredningen. Vilken typ av hjälp som beviljas, och hur den hjälpen utformas, beror helt på den sökandes behov.

Aktuella inom LSS kan vara personer:

  • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • med betydande och bestående begåvningsmässig funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och medför betydande svårigheter i den vardagen och därmed ett omfattande behov av stöd och service

Ansökan LSS Pdf, 55.7 kB.

Insatserna enligt LSS är i princip avgiftsfria, vissa undantag gäller enligt 18-20 §§ LSS och 5-6 §§ förordningen (1993:10909) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I anslutning till en insats enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter.

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Pdf, 373.8 kB.

Aktuella inom psykisk ohälsa kan vara personer:

  • med svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden.
  • med påverkan att inte ha förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, att umgås med andra och även minska förmågan att arbeta eller att delta i aktiviteter.

Ansökan SoL

Kontakter

Har du frågor eller vill du ansöka om insats enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)?

Kristina Lundberg
Biståndshandshandläggare
Tel. 0280-183 32
kristina.lundberg@malung-salen.se

Maria Hedberg
Biståndshandshandläggare
Tel. 0280-184 86
maria.hedberg@malung-salen.se

5 Juni 2023