Logotyp för Malung-Sälens kommun

Stadieindelning

Frågor kring skolan berör och engagerar många då det handlar om våra barns vardag i skolan och utbildningen som lägger grunden för deras framtid. Därför har vi samlat all information här som uppdateras kontinuerligt.

Varför görs stadieindelningen?

För att eleverna får en skolgång med bästa möjliga förutsättningar och lärare som följer deras utveckling, gör rätt betygssättning med mera.

En stadieindelad skola där elever fullföljer hela stadiet på samma skola skapar bättre förutsättningar för kontinuitet i skolgången. Det ger även en rättvisare bedömning då elever i årskurs 6 kommer att betygsättas på den skola där de har gått hela sin mellanstadietid. Vi ser det också som en satsning på att utveckla lärarna än mer.

Förändringen genomfördes i norra kommundelen hösten 2021 och hösten 2022 är det södra kommundelens tur.

Här samlar vi de vanligaste frågorna vi får in samt svaren.

Presentationerna från informationsmötet 31 maj 2022: Årskurs F-3 Powerpoint, 1.7 MB. samt Årskurs 4-6 Powerpoint, 178.7 kB.

Var kommer trä- och textilslöjden vara från höstterminen? Trä/textilslöjdsundervisningen för årskurs 3-6 kommer att bli på Lillmons skola under hösten -22.

Bör man räkna med att barnen ska fortsätta ha slöjd på Lillmon varje läsår fram till 25/26 när nya skolan ska stå klar? Det kan vi inte svara på idag (maj 2022) men vi kommer återkomma kring detta.

På kommunfullmäktige 22/2 röstades det för återremiss av BUN:s ansökan om tilläggsanslag med anledning av stadieindelningen. Vad innebär det här? Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fått uppdraget att genomföra stadieindelningen och det arbetet fortsätter som planerat. Återremissen i fullmäktige handlar om finansieringen av projektet och den frågan kommer att behandlas vid kommande politiska möten.

Uppdatering 2022-03-21: Majoriteten i fullmäktige röstade idag igenom beslut om extra medel för stadieindelningen 2022.

Hur arbetar ni för att skolbarnen ska ha tillräckliga friytor att leka och röra sig på under stadieindelningsprocessen? I plan- och bygglagen ställs krav på att det ska finnas tillgång till tillräckligt stor friyta för lek och utevistelse vid bl.a. skolor och förskolor, men lagen definierar varken storlek eller lämplighet. Vi känner oss trygga med att barnen kommer att fortsätta ha möjlighet att leka, spela fotboll m.m. på de anpassade skolgårdarna som tillfälligt kommer att vara lite mindre under processen.

Klass 4-6 Centralskolan

Totala utemiljön blir ca 4 800 m2 på Centralskolan. Rastvakter kommer alltid finnas på plats.

Kommer parkeringen finnas kvar som den är idag mellan C-korridoren och Blå Hallen? Inte hela parkeringen, utan den kommer att ändras lite.

Får klass 4, 5 och 6 skåp? Nej, de flesta klasser får bord och hurtsar i sina respektive klassrum.

Hur långt är tidsperspektivet för 4:orna och 5:orna på Centralskolan, när beräknas återflytt till nya skolan kunna ske? Den preliminära tidsplanen är 4-5 år, men det kommer att visa sig längre fram.

Kommer det att vara ny inskolning på fritids för de elever som i år gått på Lillmon? Det kommer bli inskolningsveckor för de minsta årskurserna som inte haft fritids innan.

Hur kan Lillmons skola vara okej att bedriva slöjdundervisning men ingen annan undervisning och därför behöva flytta på alla elever? Slöjdsalarna bedöms vara i okej skick för att bedriva slöjdundervisning. Det är andra delar av Lillmon som är i sämre skick.

På vilket sätt kan ni garantera att mitt barn inte får en sämre fysisk stimulerande skolgång i och med flytten? Vi garanterar att utemiljöerna kommer att anpassas utifrån rätt åldersgrupper. Så fort tjälen gått ur backen så börjar detta arbete.

Vilka regler gäller för mobiltelefonanvändande för eleverna i och med flytten till Centralskolan? För mellanstadieeleverna kommer mobilförbud att fortsätta råda. Man lämnar in mobilen på morgonen och hämtar ut den vid skoldagens slut.

Hur kommer mellanstadieelevernas lunchsituation se ut? Vi kommer självklart att arbeta för att lunchen ska vara en lugn och stressfri miljö. Mellanstadieeleverna kommer att äta sin lunch i E-huset f.d. "Malungsmålet", alltså den gamla restaurangskolan som är en fristående byggnad. De kommer alltså inte att äta lunch med övriga elever i den ordinarie matsalen.

Vilka åtgärder görs på Centralskolan och hur ni garanteras att dessa kommer vara klara innan barnen börjar där höstterminen 2022? Vi bygger till några grupprum så att varje klassrum har egna grupprum. Vi skapar en egen entré för mellanstadiet sett från Blå Hallens håll. Administrativ personal, kurator och skolsköterska kommer att ha sina kontor i anslutning till 4-5:ornas klassrum.

Mitt barn börjar mellanstadiet HT -22. Var ska hen ha sina lektioner och leka på rasterna? 4:orna och 5:orna kommer att ha sina hemklassrum i C-korridoren och 6:orna i E-huset, alltså den f.d. restaurangskolan som är en fristående byggnad. Utemiljön kommer att vara på den nya anpassade skolgården mellan C-korridoren och Blå Hallen. Under våren 2022 ser vi över schemana för slöjd- och idrottssundervisningen.

Om ni inte hinner få till anpassningarna på Centralskolan inför höstterminen 2022, hur ser då alternativen ut? Service- och teknikförvaltningen säger att det är möjligt att hålla tidsplanen då byggentreprenör är klar och material har beställts. Därför ser vi inte behov av andra alternativ.

Var kommer 4-6:orna ha sitt fritids? Det blir fritids på Blomsterbäcksskolan för 4-6:orna.

Lillmons skola

Varför kan inte Lillmons skola fortsätta användas? Majoriteten har gjort ett politiskt ställningstagande att de inte vill lägga mer pengar och resurser på Lillmons skola då delar av den idag är i för dåligt skick för skolverksamhet och har arbetsmiljöproblem. För att få till stadieindelningen finns dessutom inte plats för åk 6, så då hade det behövts moduler även där. När Lillmoskolan är tömd finns även möjligheter att snabbare starta upp planeringen för den helt nya skolan.

Klass F-3 Blomsterbäcksskolan

HT 2022: Tre F-klasser, tre ÅK 1-klasser, två ÅK 2-klasser samt tre ÅK 3-klasser.

När kommer modulerna på plats? Vi har fått indikationer på att de kommer levereras i tid, allra senast 1 augusti.

Av vilken anledning splittrade man nuvarande fungerande och inarbetade klasser 1B och 1B, de blivarna 2:orna HT -22? Varför fyllde man bara inte på med Lillmons elever på befintliga klasser? Det är en pedagigisk bedömning som gjorts och det är flera klasser som nu blandas. Det handlar bl.a. om balans mellan könen och pedagogiska resurser, hälsar rektor Kaan Aksoy.

Hur kommer det att se ut på Blomsterbäcken från HT 2022? Fyra nya klassrum kommer att finnas i nya moduler vid fotbollsplanen mot förskolan Ekorren. Vi har ändrat i organisationen så F-klasserna kommer att vara i skolans lokaler, de är stationerade i klassrummen bredvid fritidshemmet Nyponrosen och en klass i klassrummet vid fritidshemmet Syrenen. Åk 2 kommer att vara i modulerna. Det kommer att underlätta i förflyttning och samarbete mellan f-klasserna.

Vilka förändringar kommer ske på Blomsterbäcken de närmaste åren? Förändringarna kommer att ske i flera etapper. Etapp 1 startar hösten -22 när de nya modulerna med fyra klassrum placeras ut. Etapp 2-3 sker senare när Blomsterbäcksskolan byggs om och ut. Då flyttas gamla modulen bort + ytterligare två moduler med åtta klassrum till kvarvarande yta på fotbollsplanen. Titta gärna på den preliminära tidslinjen vi har skapat för att få en överblick över projektet.

Hur kommer utemiljön på Blomsterbäcken att påverkas av förändringarna? Ytorna kommer att bli lite mindre under några år när den här förändringsprocessen pågår, men det kommer alltid att finnas möjlighet för barnen att leka ute, spela fotboll m.m.

Malungsfors skola

Alla elever från Malungsfors som ska gå i 6:an HT-22 har ansökt om plats i Malung, så ingen ÅK6 i Malungsfors 2022/2023. Kommer skolledningen/BUN att ta beslut kring detta inför 2023/2024 eller läggs beslutet i knät på vårdnadshavarna? Beslutet är att Malungsfors är en F-6-skola, sedan är det ett fritt skolval och man får välja andra skolor än där man bor.

Kommer barnen att få längre skoldagar i samband med att några lektioner förläggs i Malung? Ja, framförallt för de äldre barnen blir det några extra bussturer till Malung varje vecka för undervisning i hemkunskap, moderna språk, idrott och slöjd.

Vilka kommer att arbeta på fritids i Malungsfors? Eva-Lena, Carina och Elina.

Nya skolan som ska ersätta Lillmon

Hur ser processen ut kring den helt nya skolan som planeras? Det är ett separat projekt som inte har med stadieindelningen att göra. Skisser finns på en helt ny mellanstadieskola samt en tillbyggnad på Blomsterbäcken. Service- och teknikförvaltningen har upphandlat en konsult som särskilt arbetar med skolbyggnationer, men ännu finns inget beslut kring detta.

När Blomsterbäcksskolan ska byggas ut, kommer eleverna kunna vara på plats då? Det projektet är preliminärt indelat i tre etapper och då kommer modulerna som finns på plats från HT-22 behöva användas.

Om alla elever är ute samtidigt (vilket är sällan) finns 28 m2 per elev.

Skissen visar hur utemiljön på Centralskolan planeras och målet är att ha den klar från och med höstterminen 2022. OBS! Efter beslut 31/5 kommer fotbollsplanen och beachvolleyplanen att byta plats.

  • Blomsterbäcksskolan kommer att vara F-3 skola.
  • Lillmon blir en 4-6 skola med egen rektor och placering i Centralskolans lokaler.
    Planen är att år 4-5 flyttas in i en separat del av byggnaden med egen ingång.
  • Centralskolan blir en 7-9 skola med egen rektor.
  • Malungsfors blir en F-5 skola.
  • I nästa skede flyttar vi ur Lillmons skola och därmed fortsätter barn– och utbildningsnämnden parallellt att jobba för en ny skolbyggnation. När den nya byggnationen är genomförd är planen att Lillmons åk 4-6 med tillfällig placering i Centralskolans lokaler och Malungsfors åk 4-6 slås samman till en enhet.

För att lättare få en övergripande helhetsbild över alla delar i stadieindelningen finns här en preliminär tidslinje:

Skolan har lagt ner arbete på att lärare ska ha lärarlegitimation i de ämnen som de undervisar och detta måste självklart visa sig i verksamheten. Det innebär att det inte kommer att bli ett renodlat ”klasslärarsystem”. Den gamla klasslärarutbildningen togs bort på 80-talet, så det finns inga sådana lärare att tillgå, för mellanstadiet.

Däremot kommer eleverna att ha hemklassrum, så att det är lärarna som får flytta på sig. En organisation som gynnar eleven, eftersom de inte behöver byta miljö hela tiden. Det finns många goda exempel på detta. Så det kommer att vara i huvudsak två lärare kopplat till 1-2 klass, som undervisar i de ämnen som de har lärarlegitimation i.

Sedan kommer det att vara ämneslärare i slöjdarterna och musik. De övriga praktiskt estetiska ämnenas undervisning kommer att bedrivas av lärare inom 4-6, som har den kompetensen.

Här finns en sammanställning på den risk- och konsekvensanalys som har gjorts.

OBS! En RKA ska inte ses som ett konstaterande fast dokument utan som en handlingsplan där arbetsmiljöfrågor behöver åtgärdas. Det betyder alltså att dokumentet inte är statiskt, utan levande och förändras kontinuerligt.

Denna version är från maj 2022: Sammanställd RKA-analys Excel, 39.5 kB.

Kontakt
NamnTitelAnsvarar förE-mail


Sofia Söderström (S)ordf. barn- och utbildningsnämndenpolitiska beslut i processensofia.soderstrom@malung-salen.se


Maria Burtus


skolchef


dialog m. berörda skolors rektorermaria.burtus@malung-salen.se


Vickes Henrik Johnsson


fastighetschef


planeringen av rivande/byggandehenrik.johnsson@malung-salen.se


Kaan Aksoy


rektor Blomsterbäcksskolandialog med vårdnadshavare och lärarekaan.aksoy@malung-salen.se


Per Coronius


rektor Lillmons ROdialog med vårdnadshavare och lärareper.coronius@malung-salen.se


Frida Liljequist


kommunikationschef


kommunens informationskanaler


frida.liljequist@malung-salen.se


1 April 2023