Logotyp för Malung-Sälens kommun

Årsplan och budget

Drift och investeringar

Driftbudget

Kommunfullmäktige fastställer varje år en flerårsplan med budgetramar för fyra kommande år i enlighet med kommunllagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

I planen anges de ekonomiska ramarna för kommunens nämnder. Nämnderna fördelar sedan sina tilldelade ekonomiska medel till de verksamheter som ingår i varje nämnds ansvar.

Investeringsplan

I investeringsplanen fastställs de investeringar som planeras för den närmaste fyraårsperioden. Ramar för drift och investereringar ingår i styrdokumentet verksamhetsplan och budget. Dokumentet revideras i sin helhet varje år. Läs vidare i länk längst ned på sidan.

Från 2024 byter dokumentet namn från ”Verksamhetsplan och budget” till ”Årsplan med budget”.

18 April 2024