Logotyp för Malung-Sälens kommun

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det utgör en grundläggande samhällsfunktion. Dricksvatten kan vara producerat av ytvatten eller grundvatten från en grävd eller borrad brunn.

Vattnet måste i de flesta fall behandlas på något sätt för att det ska vara säkert att dricka. Ett bra dricksvatten är inte bara säkert, det ska även vara estetiskt tilltalande och tekniskt lämpligt, alltså vattnet får inte vara missfärgat eller grumligt, lukta illa eller orsaka utfällningar i kärl och ledningar, missfärga tvätt eller göra så att ledningar och VA-installationer rostar.

Det finns objektiva kvalitetskriterier för bra dricksvatten i form av gränsvärden. För att visa att kriterierna är uppfyllda ställs krav på att dricksvattnet ska undersökas regelbundet. När man undersöker dricksvattnet tittar man exempelvis på om det finns bakterier och andra mikroorganismer, vattnet undersöks även kemiskt.

Det kommunala bolaget Vamas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarar för och sköter driften av de kommunala vattenverken.

Miljökontoret utför kontroll på de kommunala vattenverken så att de uppfyller lagstiftningens krav på ett säkert och hälsosamt dricksvatten.

Vattenföreningar och -samfälligheter som producerar mer än 10 m³ dricksvatten per dygn eller som levererar vatten till minst 50 personer eller livsmedelsverksamheter ska registreras hos miljökontoret som livsmedelsföretagare.

Föreningar och samfälligheter ska regelbundet provta sitt vatten enligt ett provtagningsprogram som fastställs av Miljönämnden i samband med registrering.

Miljökontoret utför kontroll av föreningar och samfälligheter så att de uppfyller lagstiftningens krav på ett säkert och hälsosamt dricksvatten.

Om du får ditt vatten från en egen brunn ansvarar du själv för att vattnet är av bra kvalitet. Miljökontoret rekommenderar att du tar prover på ditt vatten regelbundet, både mikrobiologiska och kemiska. Vid en mikrobiologisk analys kontrolleras om det finns några bakterier i vattnet. Av den kemiska analysen får du bland annat veta hur mycket metaller och flour vattnet innehåller .

Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats. finns råd om enskilt grävda brunnar.

Registrera din brunn

Genom att registrera din brunn i Brunnsregistret får du som brunnägare bättre skydd.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
  • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär:SGU inrapporteringsformulär Länk till annan webbplats.

25 Juli 2024