Logotyp för Malung-Sälens kommun

Djur

Länsstyrelsen har hand om djurskyddstillsynen, vilket innebär att Miljökontoret på kommunen bara hanterar frågor kring djur som kan röra människors hälsa.

Tillstånd eller inte för djurhållning?

Beroende på vart du bor inom kommunen så kan djurhållningen kräva tillstånd av Miljönämnden. Bor du inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser kan tillstånd behövas.

 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (se undantag nedan) - Tillstånd krävs.
 • (Undantag ang. fjärderfä) Höns - Om man håller upp till och med fem hönor utan tupp, räknas detta som sällskapsdjur. Därför behöver man inte söka tillstånd för det. Tänk på att lämpligt hönshus och/eller hönsgård ska finnas.
 • Nötkreatur, häst, get, får eller svin - Tillstånd krävs.
 • Spindlar och reptiler - Är dina sällskapsdjur av den giftiga arten krävs det tillstånd. Men tillexempel en majsorm som inte är giftig, käver heller inte något tillstånd.

Mer information om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område finns i Malung-Sälens lokala föreskrifter. Länk till annan webbplats.

Blankett för anmälan om hållande av vissa djur inom detaljplanelagt område hittar längst ner på sidan.

När såväl vilda djur som sällskapsdjur blir ett besvär för människors hälsa kan du vända sig till kommunen. Fyll då i en sk. störningsanmälan som finns längst ner på sidan.

Andra typer av djurfrågor

Anmäla misstanke om dålig djurhållning: Länsstyrelsen Dalarna Länk till annan webbplats.

Om misstanke finns att djur far illa/vanvårdas eller har övergivits ska kontakt tas med Länsstyrelsen på Djurskyddstelefon tel. 010-225 05 01 (010-225 00 00 via växeln).

Gäller det en misstanke om brott mot djurskyddslagen, som t.ex. djurplågeri, kontakta Polisen, tel. 114 114

Det är även polisen som hanterar och kontrollerar lagen om tillsyn av hundar och katter.

Vilda fåglar uppskattas av många människor, medan andra upplever fåglarna som störande, då de på olika sätt kan ställa till med problem med oljud eller avföring. Det kan också kännas obehagligt med stora flockar med fåglar som samlas. Det är framförallt under häckningsperioden, mellan mars och juni, som fåglarna upplevas som mycket störande.

Fastighetsägaren har ansvaret

Det är enligt Miljöbalken (9 kap) fastighetsägarens ansvar att förebygga störningar från fåglar. Den som är fastighetsägare bär därför huvudansvaret för att lösa problemet med störande fåglar och måste skapa en omgivning som inte lockar till sig fåglar och skadedjur i onödan.

Du som bor i hyreshus och blir störd av fåglar ska därför i första hand vända dig till fastighetsägaren.

Åtgärder mot oönskade fåglar

Om det finns ett problem med att det samlas många fåglar på en fastighet eller att dessa bygger bon på olämpliga platser, kan visa åtgärder göras för att minska/åtgärda problemet. Nedan ges några tips på vad du som fastighetsägare kan göra.

Bästa sättet är att försvåra för fåglarna att bygga bo på din fastighet. Efter upprepade misslyckade försök att bygga bon och föda upp ungar kommer fåglarna självmant att söka sig till annat håll.

 • Samarbete gärna med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten.

 • Hindra fåglarna från att bygga bo och häcka på olämpliga platser på fastigheten. Du kan till exempel sätta upp nät eller liknande vid öppningar intill exempelvis tak och skorstenar. Vid behov kan du ta hjälp av ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning.

 • Minska tillgängligheten på bomaterial genom att hålla gårdar och gröna ytor rena från pinnar och kvistar och försök få bort fjolårsbon och årets påbörjade bon innan äggläggningen.

 • Om fåglarna kommit igång med bobyggandet återstår borivning. En översyn bör ske varje vecka eftersom fåglarna kan försöka bygga nya bon under häckningsperioden. Nedrivning av bona är endast tillåtet innan själva äggläggningen. Borivning är ofta ett bra sätt att störa häckningen på, och få fåglarna att söka sig någon annanstans.

 • Mata gärna fåglar, men gör det på ett klokt sätt. Använd fröautomater och fågelbord som är anpassade för småfåglar. På det sättet undviker du att mata de större fåglarna som ofta är de som upplevs som störande.

 • Som hyresvärd kan du informera de boende om att all matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset. Anledningen är att även större fåglar lockas till fastigheten.

 • Var noggrann med avfallshanteringen. Detta betyder stängda soptunnor, komposter, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester kan förekomma.

Exempel på metoder för att avskräcka fåglarna

Ögonatrapper: Ögonatrapper går att göra själv. En cirkelrundplatta med en diameter på ca 1 decimeter. Plattan målas på bägge sidor med en svart pupill och en gul/orange iris. De hängs upp i buskar, träd, verandor etc. och hängs två och två för att på så sätt efterlikna ett rovdjur.

Skrämselballonger: Färgglada ballonger med påmålade ögon, ska efterlikna rovfåglar.

Reflekterande skyltar, remsor och blåa band: Det sägs att skator skyr blå färg, därför kan blåa band skrämma bort skatorna. Reflekterande remsor ska ha samma effekt, plus att de ger i från sig ett skrämmande ljud för fågeln i vinden. Uppsättning av roterande, störande skyltar (vindpåverkan med störande reflexer/färger och ljud som effekt) kan även de hjälpa att hålla borta fåglarna.

Leksaksormar: Placera leksaksormar inom synhåll och ganska nära den plats fåglarna brukar sitta/vara. Flytta dessa dagligen eftersom fåglarna annars genomskådar tricket.

Rovfågelsiluetter: Skär ut en svart siluett av en sparv eller duvhök i deras naturliga storlek. Placera en balansvikt mitt på så att fågeln håller sig upprätt när den hänger i träd, buskar verandor etc.

Uvbulvaner: Finns att köpa i många jaktbutiker och fiskebutiker. Dessa kan placeras på huset.

Vad kan miljökontoret göra?

Miljökontoret har ingen möjlighet att göra något åt störande fåglar under häckningsperioden, eftersom det är ett normalt inslag under en begränsad tid på året då fåglar och bon är fredade.

Om du störs av fåglar under häckningsperioden kan du få råd och information av miljökontoret om hur man kan begränsa problemet till nästa säsong eller vad fastighetsägaren har för möjligheter till åtgärder under häckningsperioden.

Om en fastighetsägare inte sköter sitt ansvar enligt Miljöbalken, och det som kallas för en olägenhet för människors hälsa uppstår, kan Miljönämnden förelägga denne att vidta nödvändiga åtgärder. Detta kan exempelvis handla om att upprätta en bättre avfallshantering så inte fåglar och/eller skadedjur lockas till fastigheten i onödan.

En störningsanmälan kan lämnas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, en bedömning görs då av om det föreligger en olägenhet enligt 9 kap. 3 § Miljöbalken. En avgift kan komma att tas ut för handläggningen av ärendet.

Malung-Sälens kommun äger två stycken kattfällor som kan lånas ut om någon behöver fånga in en lösspringande katt.

Kontakta kommunens reception för mer information:

vaxeln@malung-salen.se eller 0280-181 00

Besöksadress:
Lisagatan 34
Malung

Här kan du läsa och få mer information om lösspringande katter. Länk till annan webbplats.

Om du vill begrava din häst hemma på gården är det ofta möjligt. Men för att undvika negativ påverkan på miljön och människors hälsa måste du välja platsen med omsorg.

Det ska alltid göras en bedömning utifrån markförhållanden, avstånd till vatten och för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa.

I Jordbruksverkets föreskrifter anges att självdött eller avlivat hästdjur ska skickas till en steriliserings- eller förbränningsanläggning (SJVFS 2006:84, 2 kap 27 §). Men med rätt hantering kan begravning av häst ske hemma. Begreppet "animaliska biprodukter" används ofta i text och innebär självdöd eller avlivad häst.

Tänk på detta vid nedgrävning av häst:

 • Avståndet från botten av graven till grundvattenytan ska vara minst 1,5 meter.
 • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 100 meter.
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde eller i område med fornlämningar. Se också till att nedgrävningen inte skadar värdefull natur.
 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och så snart som möjligt efter att djuret har dött.
 • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen.
 • Dödsorsak ska vara utredd så att hästen inte haft någon smittsam sjukdom som gör nedgrävningen olämplig.


Har du några frågor kan du kontakta miljökontoret:

Miljokontoret@malung-salen.se eller 0280-183 90

Fyll i blanketten Anmälan om nedgrävning av häst  Pdf, 161.2 kB.och skicka in till Miljökontoret. (För att fylla i den kan du behöva klicka på knappen "Aktivera redigering" högst upp i dokumentet).

Ibland kan vilda djur utgöra hälsorisk eller skada djur, byggnader eller grödor. Allt vilt och dess boplatser är dock fredat, därför bör också jakt på djuren undvikas i största möjliga mån. Här kan du läsa vad som gäller om vilda djur som stör.

Behövs skyddsjakt?

Enligt jaktlagens 1 kap 1 § är allt vilt fredat, det gäller även vilda djurens boplatser. Därför ser Miljönämnden att man som markägare eller fastighetsägare i första hand försöker skrämma bort eller göra det svårt för det vilda djuret att förstöra på fastigheten. Till exempel kan fågelskrämmor eller snubbeltrådar för gäss sättas upp. På Viltskadecenters hemsida kan du läsa mer om olika skrämselmetoder. Länk till annan webbplats. I vissa fall kan länsstyrelsens viltenhet hjälpa till med skrämselmetoder.

Skyddsjakt

Om skrämselmetoder inte fungerar kan jakt på djuret genomföras som en sista utväg. Regler om vilka djur som omfattas av skyddsjakt under vilka tider på året, finns skrivet längst ner i Jaktförordningens bilaga 4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De djur som omfattas av skyddsjakt får jagas av fastighetsägaren eller jakträttsinnehavaren på eget initiativ.

Om djuret eller fågeln inte omfattas av bilaga 4 måste tillstånd till skyddsjakt sökas. Detta görs hos Länsstyrelsen Dalarna. Länk till annan webbplats.

Inom tätbebyggt område

Jakt får inte bedrivas inom detaljplanelagt område eller inom det som benämns som ”samlad bebyggelse” i kommunens översiktsplan. Om ett djur utgör en olägenhet inom tätbebyggt område kan kommunens skyddsjägare tillåtas att avliva eller fånga in djuret. Skyddsjägarna har tillstånd från Polisen att bedriva jakt med skjutvapen inom tätbebyggt område. Det är miljökontoret som förmedlar kontakt till skyddsjägarna, därför ska en skriftlig anmälan där det framgår vilket djur, vilken fastighet och varför djuret utgör en olägenhet göras till miljökontoret. Miljönämnden gör sedan en bedömning om det kan vara lämpligt med skyddsjakt eller ej.

Använd gärna blanketten Störningsanmälan  Pdf, 82.1 kB.som finns på Malung-Sälens kommuns hemsida till detta.

Lösspringande katter

Mark- och Miljödomstolen har slagit fast att det är acceptabelt att katter rör sig fritt utomhus såväl på ägarens som på andras fastigheter. De berörda får själv freda tomten mot passerande katter utan att skada själva djuret. Att katter emellanåt passerar över en tomt - och då kissar i rabatter, ligger på utemöbler, m.m. utgör, enligt domstolen, inte en störning av sådan betydelse att den i Miljöbalkens mening är en olägenhet för människors hälsa.

Tåligheten när det gäller antalet katter är emellertid, enligt beslutet, att en familj kan ha upp till några stycken katter. Om de enskilda kattägarna var för sig har ett stort antal katter kan situationen alltså fortfarande utgöra en olägenhet. Att hålla fler än 9 katter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Det är i övrigt länsstyrelsens djurskyddsenhet som hanterar samtliga djurskyddsfrågor.

25 Juli 2024