Logotyp för Malung-Sälens kommun

Utökning av Fiskarhedens sågverk

Fiskarhedens Trävaru AB är ett sågverk som även bedriver träförädling av olika slag. Företaget är en av kommunens största privata arbetsgivare.

Detaljplanen innebär att tidigare detaljplanelagt område utvidgas i öster mot väg 66 samt att delar av tidigare planlagt skyddsområde för industrin nu planläggs för industriverksamhet. Utvidgningen innebär att jordbruksmark tas i anspråk för industriverksamheten.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


Samrådsinformation Pdf, 430 kB.

Plankarta Pdf, 797.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 5.7 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 680 kB.

Pm Buller Pdf, 419.6 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 1 MB.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 29 Februari 2024. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2023:303 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare:

25 Juli 2024