Logotyp för Malung-Sälens kommun

Planprogram Faxfjället

Ett förslag till planprogram nordväst om Stötenområdet är nu föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare enligt PBL 5:11. Syftet med planprogrammet är att kommunen ska kunna skapa sig ett brett strategiskt beslutsunderlag i ett tidigt skede som skall hjälpa till att hålla samman kommande detaljplaneläggning av området.

Planprogramsområdet är ca 900 hektar och stort och ligger inom fastigheterna Transtrands Kronopark 1:144 och
Sörsjön 8:15, belägna vid foten av Faxfjället, vid Görälvens dalgång.

Planprogrammet syftar till att beskriva visionen för utbyggnad av en fritidsdestination vid Faxfjället.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 30 September 2022. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2012:498 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Ronja Backsell

19 Juni 2024