Logotyp för Malung-Sälens kommun

Fjällveckan,Förtätning Västra Sälen 14:2 m.fl

Planområdet är beläget i Lindvallen i Sälenfjällen, mellan gamla Fjällvägen och Fräkenvägen strax söder om Sälfjällstorget.

Ett första förslag till detaljplan för fastigheterna vid Fräkenvägen skickades ut för samråd under perioden 25 januari 2019 – 15 februari 2019. Detta planförslag medgav flexibel användning med relativt få planbestämmelser. Anledningen var att exploatören vid denna tidpunkt ännu inte hade slagit fast hur den planerade bebyggelsen skulle se ut.

Flexibla detaljplaner kan vara lämpliga i vissa fall t.ex. där detaljplanens omgivningspåverkan är begränsad. Under samrådet kom det in en mängd synpunkter, som bland annat visade att planförslaget medgav en betydligt högre exploateringsgrad än vad som angavs i planbeskrivningen, samt att omgivningspåverkan kan bli betydande om samtliga bestämmelser om byggrätt i det ursprungliga förslaget skulle utnyttjas maximalt.

Stadsbyggnadskontoret bedömde att planförslaget behövde omarbetas avsevärt för att ge en rättvisande bild av den byggnation som planförslaget medger. Det planförslag som nu är aktuellt är upprättat med utgångpunkt från byggnadsritningar som redovisas på sidorna 22-25 i planbeskrivningen. Därför behöver ett förnyat samråd hållas kring det omarbetade planförslaget. Det ursprungliga förslaget är inte längre aktuellt. Stadsbyggnadskontoret bestämde därför att ”starta om” planprocessen med ett nytt förslag.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-12-05 §113 att det nya planförslaget kan hållas tillgängligt för samråd.

Samråd -2 förslaget består av följande handlingar:

Samrådssinformation Pdf, 605.8 kB.

Plankarta Pdf, 380.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB.

VA-karta Pdf, 141.3 kB.

Naturvärdesinventering Pdf, 593.1 kB.

Solstudie Pdf, 9.1 MB.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 18 Mars 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2018:57 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Johan Sandgren

19 Juni 2024