Logotyp för Malung-Sälens kommun

Norra Orrbacken

Planområdet är beläget i de östra delarna av Kläppen skidanläggning i Malung - Sälens kommun.

Detaljplanen är lokaliserad till fastigheterna Gusjön 6:109 och Gusjön 4:65. Syftet med detaljplanen är att medge fritidsbebyggelse i anslutning till den befintliga skidanläggning.

Detaljplanen antogs av KF*§91: 2022-09-26

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-10-26

Plankarta Pdf, 680.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 509.3 kB.

Illustrationskarta Pdf, 1 MB.

KF*= Kommunfullmäktige

3 Mars 2024