Logotyp för Malung-Sälens kommun

Bügelhof, Västra Sälen 3:22

Planens syfte är att skapa möjligheter till förtätning genom påbyggnad och tillbyggnad av befintlig hotellbyggnad vid Sälfjällstorget, och därigenom skapa nya bäddar i detta område.

På grund av ett förbiseende har skissen i bilaga 2 reviderats under granskningsperioden,  se Följebrev och revidering av bilaga 2. Granskningstiden har förlängts fram till 4 juni 2018.

Detaljplanen antogs av BN § 60 - 2018-06-28

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-08-06

Plankarta Pdf, 323.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB.

22 Juli 2024