Logotyp för Malung-Sälens kommun

Bostäder vid Granfjällsliften

Planområdet är beläget inom Stötens skidanläggning, ca 1 km nordost om Stöten centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsindelning av ett kvarter inom en tidigare antagen detaljplan. Befintlig byggrätt föreslås behållas men användningen ändras från Hotell/lägenheter till Bostäder och Tillfällig vistels

Detaljplanen antogs av MSN*: 2020-12-10

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-01 -11

Plankarta Pdf, 113.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 113.8 kB.

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

20 Juni 2024