Logotyp för Malung-Sälens kommun

Ändring Stöten Ranch Norra

Planområdet är beläget I stöten på nordsidan och vid foten av Granfjällsstöten.

Vid upprättande av den gällande planen gjordes en felaktig angivelse av byggrätten i planområdets västra del. Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera byggnadsarean och således legalisera den befintliga bebyggelsen i området. I samband med att den föreslagna ändringen antas är resterande planbestämmelserna inom gällande detaljplan oförändrade.

Detaljplanen antogs av MSN § 95 - 2022-09-15

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2022-10-17

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta Pdf, 430.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 80.2 kB.


Utlåtandet finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

3 Mars 2024