Logotyp för Malung-Sälens kommun

Strandskydd

Strandskyddet regleras i Miljöbalken och syftet är att allmänhetens friluftsliv ska gynnas samt att goda livsvillkor för växt- och djurlivet ska bevaras.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan bevilja dispens från strandskyddet om särskilda skäl finns. De särskilda skälen finns uppräknade i Miljöbalkens 7 kap. 18c och 18d §§ .

När gäller strandskydd?

Strandskyddszonen omfattar både området på land och i vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningar från strandkanten och gäller hav, sjöar, vattendrag m.m. Länsstyrelsen kan besluta att utvidga strandskyddet upp till 300 meter. I Malungs-Sälens kommun finns inga områden med utvidgat strandskydd.

Inom strandskyddat område gäller förbud mot att:

 • uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finns, så att de kan användas till något annat ändamål
 • gräva eller på annat sätt förbereda för byggnationer
 • utöka din hemfridszon genom att till exempel ställa ut utemöbler eller anlägga gräsmattor eller rabatter på mark som ska vara tillgänglig för allmänheten
 • utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, det vill säga försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor
 • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla

Upphävande av strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Enligt 7 kap.18§ miljöbalken (1998:808) får länsstyrelsen upphäva strandskyddet i ett enskilt fall i ett område om det gäller en liten sjö eller ett litet vattendrag och om områdets betydelse för strandskyddets syften är liten.

En liten sjö är 1 ha eller mindre och en liten bäck är smalare än 2 meter. Ansökan om upphävande av strandskyddet skickas till länsstyrelsen som sedan beslutar i ärendet.

Om ditt ärende inte omfattas av de angivna skälen för att få dispens och därmed inte kan få dispens beviljad, kan det ändå vara möjligt att få strandskyddet upphävt av länsstyrelsen.

Hur söker du dispens?

Dispens från strandskyddsbestämmelserna har delegerats till Byggnadsnämnden från Länsstyrelsen.

Du ansöker genom att fylla i bygglovsblanketten där man kan ange att det är strandskyddsdispens ärendet gäller.

Alla beslut i ärenden om strandskyddsdispens kan överklagas av Länsstyrelsen.

När kan du få dispens?

Byggnadsnämnden har möjlighet att ge dispens från strandskyddslagen om den planerade åtgärden uppfyller ett av sex "skäl" enligt 7 kap 18c § miljöbalken. Åtgärden får inte heller påverka livsbetingelserna för växt- och djurlivet.

Länsstyrelsen granskar alla dispenser och upphävanden av strandskydd som kommunen beviljat. Om ett dispensbeslut är felaktigt ska länsstyrelsen upphäva beslutet. Detta beslut kan sedan överklagas till högre instans.

Följande särskilda skäl kan åberopas vid ansökan om strandskyddsdispens:

 • området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning,
 • området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten,
 • området behövs för att utvidga en pågående verksamhet,
 • området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet
 • området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om prövningen gäller ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) får man, enligt 7 kap 18 d § miljöbalken, utöver ovanstående punkter som särskilt skäl beakta om ett strandnära läge för en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 

Om du bryter mot strandskyddslagstiftningen?

Om du utför en åtgärd inom strandskyddat område utan att dispens har beviljats måste kommunen enligt lagstiftningen alltid göra en åtalsanmälan. Enligt 29 kap 2 § Miljöbalken kan den som bryter mot förbudet då dömas till böter eller fängelse i högst 2 år.

19 Juni 2024