• Kontakt

Systematiskt säkerhetsarbete

Malung-Sälens kommun ska bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete utifrån de riktlinjer som finns (se under "relaterat innehåll") och i enlighet med den fastställda säkerhetsorganisationen. I arbetet ingår att förebygga risker, undanröja hot och att minimera negativa konsekvenser för människor, verksamheter, egendom, system, ekonomi och miljö. 

All personal, alla verksamheter och alla funktioner har ett ansvar för säkerhet och trygghet inom sitt verksamhetsområde. Säkerhetsarbetet ska i första hand bedrivas inom följande områden.

 • Skydd mot olyckor 
 • Krishantering 
 • Internt skydd  
 • Informationssäkerhet 
 • Säkerhetsskydd

Säkerhetsorganisation

Malung-Sälens kommuns säkerhetsorganisationen ser ut enligt följande (inbegripande att Räddningschefen är tillika Säkerhetschef):

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens har det övergripande ansvaret för säkerhet och trygghet.

Central säkerhetsgrupp

 • Säkerhetschef (Räddningschef)
 • Beredskapssamordnare/Säkerhetssamordnare
 • Brandinspektör/Säkerhetsskyddschef
 • Försäkringssamordnare (planeringschefen) 
 • Kommunikationsstrateg

Den centrala säkerhetsgruppen har i uppdrag att:

 • utarbeta riktlinjer och rutiner, och kontinuerligt utvärdera och föreslå nödvändig revidering av dessa
 • utarbeta förslag till mål och budget för säkerhetsarbetet 
 • ge råd och stöd till förvaltningarna och bolagen i säkerhetsarbetet, till exempel med riskanalyser och vid upprättande av handlingsplaner
 • initiera utbildning och övning
 • göra uppföljningar av mål och budget för säkerhetsarbetet
 • sammanställa och följa upp skadestatistik inom internt skydd

Förvaltningsvis/bolagsvis säkerhetsgrupp

 • Förvaltningschef + ombud

Förvaltningschef/VD är operativt ansvarig för säkerheten inom den egna organisationen. Denne ska verka för att föreliggande riktlinjer följs och att kunskap om säkerhetsarbetet och dess tillämpning sprids inom organisationen.  

Säkerhetsombud

Ett eller flera säkerhetsombud per förvaltning/bolag. Säkerhetsombudens uppdrag är att:

 • samordna det systematiska säkerhetsarbetet inom den egna verksamheten 
 • verka för att målen för säkerhetsarbetet uppfylls i verksamheterna
 • informera förvaltningschef/VD och verksamheten om händelser som är viktiga för säkerheten
Sidan uppdaterad 2014-06-26 av