Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

För externa bolag

Ny rutin från och med 1 januari 2018

Här finns information för dig som arbetar i externa bolag med Personlig assistans.

Samtliga blanketter för ansökan och kalkyler för beräkning finns i kommunens blankettbibliotek. Se relaterat innehåll nedan.

Ersättning personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

I förarbetena till lagstiftningen och rättspraxis framgår bland annat att kommunen svarar för ekonomiskt stöd för faktiska och skäliga kostnader, det vill säga normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader, för att utföra assistansen om den enskilde inte väljer kommunen som assistansanordnare.

Malung-Sälens kommun utger ekonomiskt stöd endast för skäliga och faktiska kostnader för beviljade assistanstimmar i enlighet med beslut enligt 9 § 2 LSS. Därför tar kommunen ej längre emot fakturor och betalar ut ett schablonbelopp. Istället ska det göras en ansökan, från och med redovisningsmånad januari 2018. Det är kommunen som bedömer vilka kostnader som anses skäliga och har rätt att begära tillförlitliga underlag som även styrker att yrkade kostnader är faktiska. Kommunens beslut kan överklagas i förvaltningsdomstol.

Att tänka på när du ansöker:

Blankett sammanställning och undertecknad tidsredovisning ska lämnas senast den 10:e i nästkommande månad efter redovisningsmånaden. Redovisningen sker månadsvis i efterhand för att få utbetalt den 5: e månaden efter. Ersättning för personlig assistans lämnas endast under förutsättning att den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent lämnar uppgifter som visar den arbetstid som en assistent har arbetat hos en assistansberättigad. Uppgifterna ska lämnas månadsvis i efterhand. (LSS 9d §). Detta gäller både för tid innan och efter beslut om ersättning för personlig assistans har fattats.

Avtal mellan den enskilde och anordnaren samt handlingar som styrker anställning mellan assistenter och anordnare lämnas till Malung- Sälens kommun senast den 10:e i andra månaden efter den månad då assistans började utföras, 11a § och 9d §.

Det utbetalas inget ekonomiskt stöd för timmar som överstiger beviljade timmar, Malung-Sälens kommun gör kontinuerliga avstämningar.

Så länge efterfrågat underlag saknas eller ingen överenskommelse om utbetalning görs kommer ingen utbetalning att ske.

Andra redovisningskrav än de som hör till ansökan kan förekomma vid behov. När de faktiska kostnaderna är styrkta och verifierade med efterfrågat underlag så kan ersättning för utförd assistans utbetalas om de bedöms vara skäliga.

Om behovet av assistans skulle förändras kontakta LSS-handläggare.

Om Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning för samma tid som ersättning betalats ut av Malung-Sälens kommun ska ersättningen snarast återbetalas till kommunen.

Vid ny assistansanordnare, ska blankett om betalningsmottagare skickas in senast i samband med sammanställningen och tidsredovisningen för den månad det gäller.

Ansökan om ytterligare ersättning 9 § 2 LSS

Har ytterligare kostnader än angiven ersättningsnivå uppstått, ska ansökan göras.  

Blanketten ansökan om ytterligare ersättning skall vara korrekt ifylld och underlag för merkostnader skall bifogas. Information om hur kostnader redovisas, finns i blanketten.

I ansökan ska den faktiska kostnaden för assistansen under ansökt period anges. Det är ansökningsmånaden som styr ansökan, ej dag för löneutbetalning. Kostnader i tex juni stäms av mot arbetad tid i juni.

Beräkning av ytterligare ersättningen görs i beräkningskalkyl ytterligare ersättning som bifogas ansökan.

Ansökan merkostnad vid sjukdom

Finns merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk ska en ansökan om utbetalning av merkostnader för sjuklön enligt 9 § 2 LSS göras.

För ansökningar from 1 januari 2018, ersätter inte Malung-Sälens kommun kostnader för perioder efter den sjunde sjukdagen där läkarintyg saknas. För att styrka frånvaron och rätten till ekonomisk ersättning krävs en kopia av läkarintyg från den åttonde sjukdagen, alternativt utdrag ur kollektivavtal som styrker att arbetsgivaren (assistansanordnaren) åtagit sig att utbetala sjuklön utan uppvisande av läkarintyg från den åttonde sjukdagen. OBS!!! Orsak till sjukskrivningen kan utelämnas då vi endast behöver tidsperiod och vem som är sjukskriven.

Till ansökan om utbetalning av merkostnader ska även kopia av schema bifogas där det klart framgår vad som är vikarietid/ordinarie arbetstid.

Beräkning av merkostnad sjuklön görs i beräkningskalkyl sjuklön som bifogas ansökan.

Ersättningen delas in i fyra övergripande kostnadsslag. Samtliga kostnader gäller 2020 års ersättning för personlig assistans.

Fördelning av grundersättningen

Löne- och bikostnader

230,65

Utbildningskostnader

7,95

Omkostnader

5,30

Administrationskostnader

21,20

Summa

265,10


Löne- och bikostnader

Med löne- och lönebikostnader bör avses samtliga lönekostnader och kostandsersättningar till anställda, lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt, premier för försäkringar, skattepliktiga förmåner och andra liknande ersättningar och kostnader (RAR 2002:6).

Löne- och lönebikostnader ersätts utifrån individens behov och insatsens utformning hos den assistansberättigade.

Utbildningskostnader

Med utbildningsomkostnader bör avses kostander för kurser, lärare och föreläsare samt lokaler för utbildning och fortbildning av assistenter och ersättningsberättigade. Vidare bör avses kostander för handledning av assistenter utöver lönekostnader för assistenterna (RAR 2002:6).

Utbildningskostander ersätts som mest med 7,95 kr per timme, vilket motsvarar ca 2 % av den statliga schablonen.

Omkostnader

Omkostnader innefattar assistansomkostnader, personalomkostnader och arbetsmiljöinsatser.

Med assistentomkostnader bör avses kostander som den försäkrade har för sina personliga assistenter i samband med gemensamma aktiviteter utanför bostanden. Som exempel kan nämnas resekostnader för assistenterna samt inträdesavgifter och liknande kostander för assistenter vid aktiviteter tillsammans med den försäkrade (RAR 2002:6).

Med arbetsmiljöinsatser bör avses kostander för att stärka arbetet för en god arbetsmiljö för de personliga assistenterna. Som exempel kan nämnas kostander för hjälpmedel av enklare slag, kostander för att lösa arbetsmiljöfrågor, insatser för att möjliggöra personalens hygien.

Med personalomkostnader bör avses kostander för företagshälsovård, friskvård, kaffe, hudkräm, tvål och liknande till assistenterna samt personalarrangemang, personaldagar och liknande aktiviteter (RAR 2002:6).

Omkostnader ersätts med som mest 5,30 kr per timme, vilket motsvarar ca 2 % av den statliga shablonen.

Administrationskostnader

Med administrationskostnader bör avses kostnader för att administrera assistansen. Det kan till exempel handla om kostnader för köp av administrativ hjälp, inventarier, resor, revision, företagsförsäkringar samt kostnader till arbetsgivar- och branchorganisation eller liknande (RAR2002:6).

Administrationskostander ersätts som mest med 21,20 kr per timme, vilket motsvarar 8 % av den statliga shablonen.

Sidan uppdaterad 2020-04-30 av