Logotyp för Malung-Sälens kommun

God man och förvaltare

Överförmyndaren har tillsyn över alla gode män och förvaltare, för att kontrollera hur de sköter sina uppdrag. Överförmyndaren ska också ha tillsyn över hur omyndiga barns tillgångar förvaltas.

Om ett barn har fast egendom, nyttjanderätt till fast egendom eller tillgångar över åtta basbelopp ska föräldrarna årligen redovisa sin förvaltning av tillgångarna till Överförmyndaren.

Överförmyndaren samtycke krävs:

 • om barnet ska köpa eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
 • om barnet ska ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
 • om barnet ska låna pengar eller låna ut pengar
 • om barnet ska driva rörelse

God man och förvaltare

God man eller förvaltare kan bli aktuellt för både barn och vuxna. Några exempel på när det kan bli aktuellt med god man eller förvaltare är när:

 • förälder på grund av av sjukdom, fängelsevistelse eller bortavaro i utlandet inte kan tillvarata barnets intressen;
 • person som har försvunnit och ingen vet var han/hon befinner sig eller ens om personen är i livet;
 • person på grund av av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd med mera inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man

Att en person har god man innebär att det finns någon utsedd att bistå personen med rättshandlingar av olika slag, hjälper denne att bevaka sina intressen med mera. En god man har rätt att, inom gränserna för sitt förordnande, företa rättskraftiga handlingar för dens räkning som han/hon är god man för. Den som har god man förlorar inte sin "rättsliga handlingsförmåga", godmanskap är en frivillig åtgärd.

God man utses normalt av domstol efter ansökan och efter att den som förordnandet avser har yttrat sig. Om en person som har god man vill byta god man handläggs detta av överförmyndaren.

Förvaltare

Att en person har förvaltare innebär att det förordnande som har getts är mer omfattande än för en god man. Förvaltaren har oftast rätt att företräda personen i alla sorts ärenden och förvaltarens samtycke krävs för de flesta sorters rättshandlingar.

Förvaltare förordnas av domstol, dock enbart om domstolen gör bedömningen att det inte är tillräckligt med att en god man utses. Den som har förvaltare förlorar sin "rättsliga handlingförmåga" beträffande det som förvaltarskapet omfattar, förvaltarskap är en tvångsåtgärd.

Kontakt

 • Åsa Hedlöf
  Överförmyndare

  0280-181 91

  overformyndaren@malung-salen.se

  Telefontid: Måndag och tisdag, klockan 09.00 - 11.00

  Besöksadress (efter överenskommelse): Moravägen 11 G (vid Resurscenter, ingång från gården) i Malung

19 Juni 2024