Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Barns rättigheter

Sedan 1 januari 2020 gäller FN:s barnkonvention som svensk lag. I FN:s barnkonvention anges barns rättigheter. I konventionen sägs det att barnets bästa ska komma i första hand vid åtgärder som rör barn. Med barn avser konventionen alla människor under 18 år.

I Föräldrabalken (FB) finns bestämmelser om vilka skyldigheter föräldrar har mot sina barn och vilken omsorg barnen har rätt till. Det är dessa bestämmelser och framförallt Socialtjänstlagen (SoL) som utgör grunden för socialtjänstens arbete med barnfamiljer.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) reglerar socialtjänstens åtgärder när samtycke till vård inte kan nås. I socialtjänstlagen står till exempel att socialtjänsten ska verka för att barn, som bor i kommunen, ska få växa upp under trygga förhållanden. Särskild uppmärksamhet ska socialtjänsten ägna de barn som riskerar att utvecklas på ett sätt som kan vara till skada för dem. Socialtjänsten ska också, i nära samarbete med familjen, se till att barn som inte har det bra, får det stöd och det skydd de kan behöva.

Om ett barn riskerar att fara illa på något sätt, är det socialtjänstens uppgift att bistå barn och föräldrar med råd, stöd, behandling och vård. Barnets bästa skall alltid stå i centrum när man bedömer om, och i så fall, vilka stödinsatser som behövs. Om det är bäst för barnet att få bo och vårdas utanför det egna hemmet, måste socialtjänsten se till att barnet får sådan vård. Om man inte kan komma överens om vad som är bäst för barnet, har socialtjänsten skyldighet att utreda barnets behov av hjälp och skydd och att ge barnet stöd och skydd även om föräldrar/vårdnadshavaren inte vill det.

Rättigheter för dig som bor på ett HVB-hem eller familjehem

Det är viktigt att du som bor på ett HVB-hem känner till dina rättigheter.

När något är fel och fungerar dåligt i din vardag ska du i första hand prata med din kontaktperson på hemmet eller din socialsekreterare. Om det inte hjälper så kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du har rätt att vara anonym när du kontaktar IVO. Men om du till exempel vill ha hjälp med att rätta till något som är dåligt måste du berätta vilket hem det handlar om.

IVOs barntelefon 020-120 06 06. Läs mer om barn- och ungdomslinjen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-02-07