Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ekonomiskt stöd

Malung-Sälens kommun kan ge råd och stöd i olika ekonomiska frågor. Här hittar du information om försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag), skuldrådgivning samt information om god man/förvaltare.

Ekonomisk utsatthet barn och unga

Ekonomiska problem kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med föräldrar som har lite pengar. Det kan innebära att ens föräldrar inte har pengar för mat, hyra, el eller kläder. Det kan också betyda att föräldrarna klarar av att betala mat, hyra, el och kläder, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som skiljer sig från en rimlig levnadsnivå.

Läs mer på Rädda barnen - om barnfattigdom i Sverige Länk till annan webbplats.

Socialtjänst Individ och familjeomsorgen IFO

Telefon: 0280-188 17 (växel)
Besöksadress: Thorolfsvägen 1 G, Malung

Går din ekonomi inte ihop?

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan ge dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation. Ofta när man själv inte ser några lösningar, kan vi tillsammans hitta nya infallsvinklar och söka nya gångbara sätt att komma vidare.

Råd som fokuserar på skulderna

Lösningen kan bestå av:

  • Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
  • Råd om hur din ekonomi skulle kunna förändras till det bättre.
  • Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, till exempel inkassobolag och Kronofogden.
  • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
  • Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.

Och om din skuldsituation redan är ohållbar:

  • Råd som fokuserar på dina skulder och förslag för att hitta lösningar, steg för steg.
  • Information om hur en skuldsanering går till.
  • Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan vi räkna fram realistiska betalningsförslag. I samråd och tillsammans kan vi också arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Tillsammans kan vi se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Kontakt

Konsumentvägledare Malin Halvarsson (enbart bokade besök)
Telefon: 0280-181 09 (Telefontid: tisdagar och torsdagar kl. 10.00-11.30)
E-post: konsument@malung-salen.se
Besöksadress: Kommunhuset, Lisagatan 34, Malung

Ekonomisk hjälp när pengarna inte räcker

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett ekonomiskt bidrag som du kan få via Malung-Sälens kommuns socialtjänst.

Bidraget kan du ha rätt till om du inte kan försörja dig genom egen inkomst eller på annat sätt.

Målet är att biståndet ska vara kortsiktigt så att du på sikt ska kunna leva ett självständigt liv och klara din egen försörjning.

Socialtjänsten reglerar vem som är berättigad till försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) och livsföring i övrigt.

Bidraget är behovsprövat och är till för situationer när ingen annan ekonomisk hjälp finns att få och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom arbetsinkomst, sjukpenning eller liknande.

Grunden till försörjningsstöd är en riksnorm som årligen fastställs av riksdagen (riksnorm, se länk längre ner på sidan).

Vid bedömning av rätten till bistånd tar vi hänsyn till dina möjligheter att själv ansvara för din ekonomi och livssituation. Särskild prövning görs i varje ärende där också andra faktorer än rent ekonomiska kan vara avgörande för beslutet, som exempelvis barns särskilda behov.

Att söka försörjningsstöd innebär både rättigheter och skyldigheter. Du har alltid ett eget ansvar att försöka lösa din situation. Om du är arbetsför ska du vara inskriven på arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. I annat fall skall sjukintyg kunna uppvisas. Tillgångar som till exempel pengar på banken, aktier och fonder som går att sälja skall användas innan man har rätt till försörjningsstöd.

Vi arbetar efter Socialstyrelsens allmänna råd och kommunens riktlinjer för försörjningsstöd.

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Socialstyrelsen - information om ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provberäkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provberäkningen bygger på riksnormen och uppgifter som du själv matar in.

Beräkningen är förenklad och ger endast en antydan om hur du ligger till. Resultatet är ingen garanti för försörjningsstöd då socialtjänstens beslut kan påverkas av annat än ekonomiska faktorer.

Ansök om försörjningsstöd

Kontakter

Behöver du hjälp med ansökan?

Om du har frågor eller behöver hjälp att göra en ansökan är du välkommen att kontakta individ och familjeomsorgens reception och be att få prata med mottagningssekreterare vuxen.

Individ och familjeomsorgens reception
Tel. 0280-188 17, vx
Besöksadress:
Thorolfsvägen 1 G, Malung

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du problem med dina skulder kan du ansöka om skuldsanering. Efter genomförd skuldsanering, vilket vanligtvis tar fem år, kan du vara skuldfri.

Kort om skuldsanering

Många fler skulle kunna få skuldsanering - du kanske är en av dem?

Skuldsanering har man möjlighet att få om man har så stora skulder att man inte kan betala dem under en överskådlig tid. Man kan ansöka om skuldsanering, och får man den beviljad. betalar man enligt en betalningsplan. Denna är upprättad enligt Kronofogdens normer och utifrån vars och ens förmåga. Vanligtvis är betalningsperioden fem år. Efter genomförd skuldsanering är man fri från skulderna.

Att söka skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten på en särskild blankett. Du kan ladda ner den direkt eller beställa postleverans via Kronofogdens hemsida Länk till annan webbplats.. Du kan också beställa ansökningsblanketten på Kronofogdens telefon: 0771-73 73 00.

Du kan också få hjälp med ansökningen och även få ekonomisk rådgivning av kommunens budget- och skuldrådgivare, tel. 0280-18109

Vad händer efter ansökan?

Kronofogdemyndigheten prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering. Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till dig och till dem du är skyldig pengar, för att ge möjlighet att påverka planen. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogdemyndigheten ändå besluta om skuldsanering för dig.

Om du beviljas skuldsanering och själv går med på förslaget, betalar du enligt en betalningsplan under vanligtvis fem år. Betalningsplanen är baserad på din förmåga att betala och Kronofogdens normer för existensminimum.

Sidan uppdaterad: 2024-04-15