Logotyp för Malung-Sälens kommun

Modersmål, hemspråk

Språket är betydelsefullt inte bara som medel för utbyte av information utan även som en del i identitetsskapandet. Språket är också bärare av erfarenhet, kunskap, tradition och kultur.

I skolverkets häfte "Nationella minoriteter i förskola och skola" står följande om modersmålsundervisning.

  • I grundskolan har en elev rätt till undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål och om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven.
  • En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns en lämplig lärare. Lärarens lämplighet avgörs av rektor.
  • Vidare ska minst fem elever i kommunen eller hos den fristående huvudmannen önska undervisning i språket.
  • Modersmålsundervisning kan anordnas som språkval, elevens val, skolans val eller utanför timplanebunden tid.
  • Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev.
  • Modersmålsundervisning utanför timplanebunden tid kan begränsas till högst sju läsår om inte eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning.

För en elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddish ska modersmålsundervisning erbjudas även om språket inte är elevens dagliga
umgängesspråk i hemmet. Huvudmannen är även skyldig att anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.

  • I gymnasieskolan är reglerna och undantagen som gäller modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken desamma som i grundskolan förutom att det för en gymnasieelev krävs goda kunskaper i modersmålet för att vara berättigad till undervisning.
  • I gymnasieskolan kan modersmålsundervisning anordnas som individuellt val, utökat program eller som ersättning för andra språk, dock ej för svenska och engelska.

En elev i grundskolan och i gymnasieskolan ska vid behov få studiehandledning på sitt modersmål. Rektor ansvarar för att eleven får ett sådant stöd. Studiehandledning på modersmålet är en viktig förutsättning för att ge elever med annat modersmål än svenska den språkliga utveckling som är nödvändig för fortsatta studier och arbetsliv. Syftet med studiehandledning på modersmålet är att öka elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen och på så sätt öka deras möjlighet att nå målen.

23 April 2024