Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Val av skola

Enligt skollagen har elever och föräldrar rätt att välja skola. Rätten att välja skola innebär inte självklart att man alltid kan få plats i den skola man valt.

Detta begränsas genom att elever som bor i upptagningsområdet för skolan har förtur dit samt att valet av skola inte får bidra till ökade kostnader eller organisatoriska problem för kommunen.

Blivande Förskoleklassare får i början av året det år de fyller sex år ett brev med skolplacering för höstterminen, utifrån vilket upptagningsområde man tillhör.

Har man andra önskemål än kommunens anvisning ska blanketten ”Val av skola” fyllas i med den skola man i stället önskar och lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Vid val av annan skola än den kommunen anvisat är kommunen inte skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts.

Byte av skola bör i första hand ske vid läsårsstart. I undantagsfall kan byte ske vid terminsstart.

I skollagen står följande i 10 kap. 24-25, 27 §§ när det gäller mottagande av elever i grundskolan från annan kommun.

Hemkommunens ansvar

24 § Hemkommunen ansvarar för att utbildning i grundskolan kommer till stånd för alla som enligt denna lag har rätt att gå i grundskolan och som inte fullgör sin skolgång på annat sätt.
Skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras genom att hemkommunen anordnar grundskola i den omfattning som krävs för att bereda utbildning för alla i kommunen som är berörda.
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om att denna i sin grundskola ska ta emot elever vars grundskoleutbildning hemkommunen ansvarar för.

Mottagande i en annan kommun

25 § En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.

27 § En kommun får även i andra fall än som avses i 24 § tredje stycket, 25 eller 26 § ta emot en elev från en annan kommun i sin grundskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare.

Barn- och utbildningsnämnden i Malung-Sälens kommun har tagit följande beslut när det gäller mottagande av elever i grundskolan från annan kommun: ”Grundskoleelever som önskar bli mottagna i Malung-Sälens kommuns grundskola och som inte omfattas av ”personliga förhållanden och särskilda skäl” ska vistas minst 4 månader i kommunen för att erhålla plats.” Dnr 2011.89/605 Bu § 50

Sidan uppdaterad: 2023-11-17