Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Särskola

Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning får individuellt anpassad utbildning.

Särskolan är till för elever med varierande grad av intellektuell funktionsnedsättning, ibland i kombination av ytterligare funktionsvariationer, som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.

I kommunen finns grundsärskola på Centralskolan för årskurs 6-9, på Ungärde skola för 1-9 och på Blomsterbäcksskolan för årskurs 1-5 samt inriktning träningsskola för årskurs 1-9.

Centralskolan
Ungärde skola
Blomsterbäcksskolan

Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.
Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Här läser man istället ämnesområden. De olika ämnesområdena är kommunikation, estetisk verksamhet, vardagsaktivitet, verklighetsuppfattning och motorik.

I Malung-Sälens kommun finns ingen gymnasiesärskola utan eleverna studerar på skolor utanför kommunen.

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

I kommunen ges kurserna inom särvux på Lärcentrum.

Lärcentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskild utbildning för vuxna är en skolform som omfattar grundläggande och gymnasial nivå.
Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan eller träningsskolan.
På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på gymnasiesärskolans nationella program.

Målet för den särskilda utbildningen för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2023-04-25