Logotyp för Malung-Sälens kommun

Bedömning och betyg

I grundskolan ges betyg efter varje termin i årskurserna 6 till 9.
Betygen sätts efter en nationell betygsskala med sex steg.

Betyg

Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs.
Kunskapskraven beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betyg.
Om eleven riskerar att inte uppnå det lägsta godkända betyget, E, är skolan skyldig att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd.

Bedömning

För bedömning och skriftliga omdömen använder vi oss av It-stödet IST Lärande.

Alla elever i de årskurser i grundskolan som inte betygssätts ska ha en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen. En individuell utvecklingsplan ska fungera som ett stöd för din utveckling i skolan och den innehåller två delar - skriftliga omdömen och en framåtsyftande planering.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds elev och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal med elevens klasslärare/mentor. Grunden för utvecklingssamtalet är de skriftliga omdömena och det som diskuteras är hur man går vidare och vad du behöver förbättra.
Utvecklingssamtalet mynnar ut i en individuell utvecklingsplan, IUP. I planen beskrivs konkret vad du behöver göra för att nå de uppsatta målen.

En individuell utvecklingsplan ska fungera som ett stöd för din utveckling i skolan och den innehåller två delar:

Skriftliga omdömen

Inför utvecklingssamtalet skriver dina lärare ett omdöme i varje ämne som du läser under
pågående termin. Omdömena beskriver vilka kunskaper du har i ämnet, vad du kan utveckla
och hur du och dina lärare ska arbeta för att du ska utvecklas.

En framåtsyftande planering

Den framåtsyftande planeringen skrivs under utvecklingssamtalet och här kan både du och dina
vårdnadshavare påverka innehållet. I den här delen av IUP:n sammanfattar vi gemensamt vilka
kunskaper du ska utveckla och också hur arbetet ska gå till för att du ska utvecklas så långt
som möjligt.

Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. De nationella proven ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning.

Ämnesprov, kursprov och slutprov

De nationella proven är ett samlingsnamn för obligatoriska prov som genomförs i flera skolformer över hela landet. I grundskolan heter de nationella proven ämnesprov.

Ämnesproven i årskurs 3 ska genomföras under en provperiod som fastställs av Skolverket.

Provperioden gäller även sameskolan i årskurs 3 och specialskolan i årskurs 4.
För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras.

Datum för ämnesprov årskurs 3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De nationella proven i årskurs 6 består av delprov.

Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke tidsbundna delarna genomförs under en provperiod. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen provet startar.

Provdatumen gäller även sameskolan i årskurs 6 samt specialskolan i årskurs 7.

Datum för ämnesprov årskurs 6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ämnesproven i årskurs 9 består av delprov.

Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. Proven ska påbörjas klockan 9:00 på dagen för provet.

Provdatumen gäller även för specialskolan i årskurs 10.


Datum för ämnesprov årskurs 9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20 Juni 2024