Logotyp för Malung-Sälens kommun

Elevhälsa

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget omfattar all personal i skolan, men utöver pedagoger och annan personal finns också särskild elevhälsopersonal som enligt skollagen ska kunna ge insatser genom specialpedagogisk, medicinsk och psykologisk kompetens samt genom kompetens i socialt arbete.

I Malung-Sälens kommuns elevhälsa ingår skolkuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger. Elevhälsan har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Dessa kompetenser ska i första hand bistå skolornas hälsofrämjande och förebyggande arbete, men också möta enskilda elevers behov av särskilt stöd och anpassning genom utredning och bedömning samt ge handledning till lärare och annan personal och genomföra olika utvecklingsinsatser.

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att identifiera och undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade insatser som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund och arbete mot kränkande behandling

Elevhälsan samarbetar kontinuerligt med skolledningen och bistår med information, råd och utredningar. Åtgärdande, främjande och förebyggande insatser samt fortbildning planeras in i elevhälsans systematiska kvalitetsarbete. De olika yrkeskategorierna tar även del av aktuell, vetenskaplig forskning inom relevanta områden. Detta ska bidra till att utveckla verksamheten.

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att främja elevers lärande, utveckling och hälsaförebygga ohälsa och inlärningssvårigheterbidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

I elevhälsans individuellt riktade arbete ingår att bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål

  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd, extrastöd.

Ömsesidigt förtroende och samarbete mellan skola och vårdnadshavare är en förutsättning för elevers framgång i skolan.

Ljusblå och vit logotyp elevhälsoveckan - en ring med ett hjärta inuti

Vecka 39 är det elevhälsovecka.

Elevhälsoveckan vill:

  • Lyfta fram och inspirera alla eldsjälar som arbetar med att främja ungas välmående
  • Visa att elevhälsa är hela skolans ansvar
  • Att investera i en god elevhälsa ska vara ett självklart val för alla
  • Inspirera till ett övergripande, strukturerat och kontinuerligt arbete där hela skolan arbetar tillsammans

Elevhälsoveckan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Namn

Telefon

Titel

Område

Anne Norman
anne.norman@malung-salen.se


0280-18248    

Skolkurator 

Centralskolans Ro

Emelie Fjellborg
emelie.fjellborg@malung-salen.se

0280-18543

Skolkurator

Norra Ro (Sälen,
Ungärde, Rörbäcksnäs)

Eva Svensson
eva.svensson@malung-salen.se

0280-18247

Skolsköterska 

Blomsterbäckens och
Lillmons Ro

Elin Persson
elin.persson@malung-salen.se

0280-18512

Skolsköterska

Norra Ro (Sälen,
Ungärde, Rörbäcksnäs)

Anna-Karin Mabergs
anna-karin.mabergs@malung-salen.se

0280-18430

Medicinskt

ledningsansvarig

skolsköterska (MLA)

Centralskolans Ro

Carina Albertsson
carina.albertsson@malung-salen.se

0280-18181

Specialpedagog

Centralskolans Ro

Anna Skytt
anna.skytt@malung-salen.se

0280-18380

Specialpedagog

Centralskolans Ro åk 6-9

Anna Cervin
anna.cervin@malung-salen.se

0280-18320

Specialpedagog

Blomsterbäckens Ro åk 2-5
och Lillmons Ro

Lina Samuelsson
lina.samuelsson@malung-salen.se

0280-18690

Specialpedagog

Norra Ro åk F-9

(Sälen, Ungärde, Rörbäcksnäs)

Terese Bustad
terese.bustad@malung-salen.se

0280-18356

Specialpedagog

Kommunens förskolor

Andreas Wiklund


Skolpsykolog


Christer Tillberg


Skolläkare


Kontakt

20 Juni 2024