Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Vamas avstår från att överklaga dom

En dom i Mora tingsrätt slår fast att Lima besparingsskog slipper betala grundavgift för en fastighet. Styrelsen för Vamas avstår från att överklaga domen och tar nu fram ett förslag till tydligare avfallstaxa utifrån avfallsföreskriftens intentioner.

Avgiftskonstruktionen ses över

Mora tingsrätt har i en dom avgjort en tvist mellan Lima besparingsskog och Vamas huruvida Lima besparingsskog ska betala grundavgift för en fastighet. Domen ger Lima besparingsskog rätt. Vamas styrelse väljer att inte överklaga domen. Istället vill styrelsen prioritera arbetet med tydligare principer för avfallstaxan, samt skapa större förståelse hos medborgarna.

Det är värt att poängtera att det inte är Vamas som tar beslut om kommunens avfallstaxor. Det görs av kommunfullmäktige.

Domen visar att kommunens avgifter behöver bli tydligare. Vamas styrelse har därför påbörjat det arbetet och räknar med att lämna ett nytt förslag till kommunfullmäktige innan årsskiftet där även principerna för grundavgiften ses över.

Vamas har dessutom tagit initiativ till en diskussion med kommunen om att det ska vara kostnadsfritt för den som ansöker om dispens för grundavgiften. I dag tar miljönämnden, som prövar frågan, ut en avgift på 1060 kronor per timme. Avgiften för att ansöka om dispens kan leda till att många avstår från detta för att i stället bestrida fakturan när den kommer, vilket är olyckligt.

Kommunfullmäktige tog beslut om grundavgifter redan 2009, alltså tre år innan Vamas bildades. Tingsrättens dom och även diskussioner Vamas haft med sina kunder under det senaste året visar att det nu är dags att se över avgiftskonstruktionen.

Dokument

Ställningstagande från Vamas styrelsePDF

Dom i Mora tingsrättPDF

Sidan uppdaterad 2017-09-22 av