Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kommunens svar på nationell transportplan

Malung-Sälens kommun har svarat på remissen angående "Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029", och lyfter bland annat frågan om Förbifart Yttermalung.

Ekonomisk motor för hela norra Dalarna

I Sälenområdet investeras just nu stora summor i detaljplaner och byggnationer. Detta till stor del utifrån byggandet av en ny internationell flygplats med handelsområde vid Mobergskölen intill Rörbäcksnäs. Näringslivet har planer på att öka antalet gästbäddar med cirka 10 000 fram till år 2020. Sälenområdet omsätter idag cirka tre miljarder kronor och har fem miljoner gästnätter om året. Denna näring är en ekonomisk motor för hela norra Dalarna och därmed mycket viktig för områdets utveckling och antalet arbetstillfällen.

Malung-Sälens kommun ser mycket positivt på flygplatssatsningen och står helhjärtat bakom denna. Samtidigt bör framhållas att den allra största delen av Sälenfjällens besökare även fortsättningsvis kommer att resa till och från området med bil eller buss. Det är därför av största vikt att vägnätet är av sådan standard att man kan transportera sig på ett tryggt och säkert sätt.

E16 Förbi Yttermalung

Ett viktigt stråk till Sälenområdet är E16 mellan Borlänge och Malung. I förslaget till nationell plan 2019-2029 ligger mötesseparering mellan Borlänge och Djurås med, vilket Malung-Sälens kommun anser är mycket bra. Däremot saknar Malung-Sälens kommun E16 Förbi Yttermalung i planen, vilken torde vara väl känd av Trafikverket.

I föreliggande förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Dalarna 2018-2029 görs följande påpekande avseende E16 Förbi Yttermalung.

”En prioriterad åtgärd i gällande plan är E16 Förbi Yttermalung. E16 är nationell stamväg och ska därför formellt hanteras i nationell plan. Objektet har dock prioriterats i tidigare länsplaner (innan vägen blev nationell stamväg E16) och är prioriterat i gällande länsplan med en kostnad av 207 mkr. Inom ramen för den pågående planläggningsprocessen har det vägalternativ som fastställts (hösten 2016), kostnadsberäknats till ca 350 mkr. Det skulle komma att belasta den nya länsplanens ekonomiska ram i sin helhet under fyra år (ca 95 mkr/år).

E16 Förbi Yttermalung bedöms därför inte vara möjligt att hantera i länsplanen inför kommande planeringsperiod 2018–2029 och har därför lyfts ut i remissförslaget. Det syftar till att objektet kan prioriteras i nationell plan för kommande planperiod 2018–2029.”

E16 i sin nuvarande sträckning genom Yttermalung är mycket vältrafikerad genom att vägen utgör en naturlig och betydande transportled till den omfattande besöksnäringen i fjällvärlden i norra Dalarna, framför allt för resande från Stockholm och Mälardalsområdet samt resande söderifrån via riksväg 26 och Vansbro. Sträckan är olycksdrabbad och av relativt låg standard, i synnerhet för att vara europaväg. Längs sträckan finns en särskilt kritisk passage, i form av en trång och mycket låg (4,4 meter) järnvägsviadukt i Yttermalung.

E16 Förbi Yttermalung har under många år funnits med i länsplanen. Region Dalarna har även, tillsammans med Trafikverket, genomfört omfattande planering för denna förbifart och det finns en hel del medel nedlagda på objektet för att hitta en lösning för sträckan. I ett av förslagen, som nu är huvudförslag, har man hittat ett samhällsekonomiskt och trafiksäkerhetsmässigt mycket bra förslag. Den allmänna uppfattningen bland intressenterna är att förslaget är det bästa långsiktigt. Projektet är, som nämns ovan, kostnadsberäknat till cirka 350 mkr. Hela denna kostnad är inte rimlig för regionen att bära. Malung-Sälens kommuns uppfattning är att denna sträckning snarast bör åtgärdas och att Trafikverket, regionen och lokala krafter bör hjälpas åt för att lösa denna viktiga förbifart.

Om objektet, med enbart statlig finansiering, inte kan inkluderas till fullo i den nationella planen, ser Malung-Sälens kommun en stor nödvändighet av att Trafikverket och Region Dalarna med gemensamma krafter hittar en framkomlig lösning genom samfinansiering.

Malung-Sälens kommun har därför, i sitt remissvar över förslaget till länsplan 2018-2029, uppmanat Region Dalarna att ta höjd för en kostnad i länsplanen för E16 Förbi Yttermalung. Kommunen vill vidare uppmana Region Dalarna och regeringen att omedelbart inleda förhandling om att E16 Förbi Yttermalung namnges som utpekat objekt i den nationell planen.

I sammanhanget bör betonas, att E16 Förbi Yttermalung, tillsammans med objekten Rv 66 Ö Tandö-Bu (enligt Dalarnas länsplan) och E16 Dala Järna–Vansbro (enligt nationella planen) behöver åtgärdas sammanhållet, då insatserna tillsammans i högsta grad syftar och starkt bidrar till att höja trafiksäkerhet och framkomlighet längs hela den intensivt trafikerade sträckan mellan Borlänge och Sälenfjällen.

Malung-Sälens kommun vädjar mot denna bakgrund å det starkaste till regeringen att besluta om att ta in E16 Förbi Yttermalung i den nationella planen för transportsystemet.

Västerdalsbanan

En annan fråga som är av största vikt för Malung-Sälens kommun och hela Västerdalarna är Västerdalsbanan mellan Borlänge och Malung. Denna bana har under många år haft en allt för låg prioritet hos Trafikverket. Västerdalsbanan har och kommer att få en allt större betydelse för att få över en stor del av godstrafiken från väg till järnväg. För Malung-Sälens kommun är det viktigt att Västerdalsbanan nu prioriteras upp som en viktig del av järnvägsnätet. Trafikverket har satsat 48 mkr för att kunna förstärka banan mellan Rågsveden och Malung. Sträckan Malung-Malungsfors rustas av Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB, ett bolag som ägs av Malung-Sälens kommun, Fiskarhedens Trävaru AB, Lima Besparingsskog, Transtrands Besparingsskog, Malungs Jordägare och Mellanskog. Bolaget har för arbetet fått ett statligt klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket, enligt Klimatklivet, om knappt 22 mkr. Den uppskattade totalkostnaden för upprustningen är cirka 30 mkr.

Det är av största vikt att Trafikverket nu tillser att underhållet på Västerdalsbanan ökar, så att de transporter som beräknas att börja från och med hösten 2018 kan genomföras enligt plan. Malung-Sälens kommun vädjar därför till regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att prioritera upp arbetet med Västerdalsbanan.

Hastighetsbegränsningar till 80 km/h

Vid nyinvesteringar avseende vägar framhålls ofta vikten av att investeringarna ska innebära samhällsekonomiska effekter, genom bättre framkomlighet och kortare färdtid.

Malung-Sälens kommun måste dock konstatera, att motsvarande konsekvensanalyser inte alltid är gällande när det kommer till nedsättning av hastigheter till 80 km/h. Kommunens grunduppfattning är, att det för de vägar som ”riskerar” att bli hastighetssänkta till 80 km/h eller redan blivit sänkta, behöver ingå medel för åtgärder, som mötesseparering. Detta i syfte att möjliggöra för högre hastigheter än 80 km/h, i synnerhet längs sträckor som i övrigt har goda förhållanden för högre hastighetsbegränsningar.

Om viss sträcka ändå bedöms nödvändig att hålla begränsad till 80 km/h anser kommunen att det bör prövas om begränsningen måste gälla över hela året eller om denna kan periodiseras till den tid trafikläget är som mest intensivt, det vill säga vintersäsongen.

Övrigt

Malung-Sälens kommun uttalar därutöver sitt stöd för Partnerskap E16:s yttrande över planen.

Malung-Sälens kommun konstaterar för övrigt en överlag positiv syn på innehållet och ställer sig därför bakom planen i övriga delar.

Sidan uppdaterad 2017-11-30 av