Logotyp för Malung-Sälens kommun

Hantering av personuppgifter

Du ska kunna känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter.

Varje dag tar kommunen emot en mängd personuppgifter, till exempel i ansökningar, skrivelser, frågor och synpunkter med mera. Dina uppgifter behandlas på olika sätt beroende på i vilket syfte de samlats in. Kommunen har alltid ett ändamål med behandlingen av dina personuppgifter. I de flesta fall har behandlingen att göra med något som kommunen är skyldig att göra enligt lagar, förordningar och beslut, den lagliga grunden för behandlingen är i de flest fall allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, men kan också vara rättslig förpliktelse. Det kan gälla allt från ansökan om ett bygglov till att gå i skola eller inom vård och omsorg.

När du lämnar in en ansökan i någon form kommer de uppgifter du lämnar bara att användas för att hantera det ärendet. Om du skickar en fråga eller synpunkt till oss kommer de uppgifter du lämnar att behandlas för att kunna besvara din fråga eller återkoppla till dig gällande din synpunkt.

Om behandlingen inte är en skyldighet enligt andra lagar, förordningar eller beslut får du information från oss om vad vi behöver för uppgifter, varför vi behöver dem och, om det är möjligt, hur länge vi behöver spara dem. När uppgifterna inte längre behövs kommer de att raderas.

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Alla handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och ska bevaras. Ibland finns det personuppgifter i dessa handlingar. Som regel gäller att alla handlingar är offentliga vilket innebär att personuppgifter som förekommer i denna typ av handlingar kan komma att lämnas ut. En sekretessbedömning görs alltid innan en allmän handling lämnas ut. Du kan läsa mer om offentlighetsprincipen här. Länk till annan webbplats.

Personuppgifter i e-post

I stort sett all e-post som kommer in till kommunen innehåller personuppgifter. E-posten blir normalt en allmän handling som kommunen är skyldig att bevara enligt arkivlagen. Vi ska även informera den som skickar e-post om vår hantering av personuppgifter. Om det förekommer personuppgifter om en tredje person i inkommen e-post görs en bedömning från fall till fall om den tredje personen kan informeras om behandlingen eller inte. Dataskyddsförordningen kräver inte att man skaffar eller behandlar ytterligare information om syftet endast är för att identifiera den registrerade personen.

Vilka personuppgifter har vi om dig?

Du har alltid rätt att göra en registerförfrågan till kommunen där det framgår vilka uppgifter vi har om dig och varför vi har dem. När du gör en förfrågan ska du få ett svar på denna inom en (1) månad. Förfrågan är kostnadsfri. Du kan göra din förfrågan genom att skicka ett mail till dataskyddsombud@malung-salen.se. eller skicka in nedanstående blankett till:
Malung-Sälens kommun
Dataskyddsombud
Box 14
78221 Malung.

I blanketten nedan ser du vad vi behöver för uppgifter för att kunna behandla din begäran.

Blankett för registerförfrågan (pdf) Pdf, 176.8 kB.

Rätt till rättelse och radering, begränsling av behandling samt dataportabilitet

Om de uppgifter vi har om dig skulle vara felaktiga har du rätt att begära rättelse av dem. I de fall det är möjligt har du även rätt att få dem raderade. Du har även rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet.

Samtycke

Som kommun kan vi sällan använda oss av den rättsliga grunden "Samtycke". Men i de fall du gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla detta.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

20 Juni 2024