Logotyp för Malung-Sälens kommun

Meddelande om antagande - Norra Orrbacken.

Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade 2022-09-26 §91 att anta Detaljplan för Norra Orrbacken, del av Gusjön 6:209 i Malung – Sälens kommun.

Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2022-10-04.

Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

Malung-Sälens kommun Stadsbyggnadskontoret Box 14 782 21 Malung

Eller med e-post:

plan@malung-salen.se

1 Oktober 2023