Logotyp för Malung-Sälens kommun

Mark- och miljödomstolens dom fördröjer ny polisstation i Sälen ytterligare

Mark- och miljödomstolens dom ger Länsstyrelsen rätt

Kommunen fick i april beskedet att Länsstyrelsen beslutat att återförvisa byggnadslovet, för Sälens nya polisstationen till miljö- och stadsbyggnadsnämnden i kommunen för fortsatt handläggning.

Ärendet återförvisades då länsstyrelsen inte kunde se i bygglovsansökan om hela byggnaden uppfyller kraven på att vara tillgänglighetsanpassad för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Läs gärna mer om det här.

Fastighetsbolaget, som handhar byggprocessen åt Polismyndigheten, överklagade Länsstyrelsen Dalarnas beslut om att återförvisa bygglovet till mark- och miljödomstolen. Man yrkade på att domstolen, med ändring av länsstyrelsens beslut, ska fastställa miljö- och stadsbyggnadsnämnden att bevilja bygglov.

Nu har domen från mark- och miljödomstolen kommit och i den kan man läsa att domstolen avslår överklagandet och instämmer i länsstyrelsens bedömning att kravet på att visa byggnadens tillgänlighetsanpassning inte är obefogat.

Dock menade fastighetsbolaget att länsstyrelsen hade kunnat få tagit del av materialet inför sitt beslut genom att uttryckligen begära komplettering gällande hur tillgängligheten granskats inför beslutet om bygglov, samt genom att ställa en direkt fråga till kommunen varför vissa delar utelämnats ur planritningarna.  Men domstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning att det inte p. g. a. sekretessreglerna finns laglig grund för att underlåta att ta in de uppgifter som behövs och göra en fullständig prövning av lovansökan.

Nu har Polismyndigheten och det anlitade fastighetsbolaget möjlighet att överklaga ärendet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Om man inte gör det, kommer ärendet behandlas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun igen.

25 Juli 2024