Logotyp för Malung-Sälens kommun

Företagsklimatet fortsätter att förbättras

I juni får många av landets 290 kommuner besök från Svenskt Näringsliv för en presentation av det lokala företagsklimatet och det har nu även Malung-Sälen fått.

I stort kan man se i enkätsvaren att företagsklimatet i kommunen fortsätter att förbättras.

– Det är glädjande att kommunens långsiktiga arbete med att förbättra företagsklimatet och dialogen med de lokala företagen ger resultat och Malung-Sälen förbättrar sitt företagsklimat ytterligare i år enligt de 100 som svarat på vår enkät, säger Henrik Navjord, Dalarnas regionchef för Svenskt Näringsliv.

bakomliggande fakta till undersökningen av det lokala företagsklimatet 2022

Underlag till undersökningen av det lokala företagsklimatet 2022.

Vilka ingår i undersökningen?

Svenskt Näringsliv låter Statistiska centralbyrån (SCB) ta fram ett urval utifrån kommunens storlek som levereras till Ipsos.

Färre än 50 000 invånare och färre än 1 200 företag/arbetsställen: 200 utskickade enkäter.

Populationen utgörs av samtliga privata företag med huvudkontor i kommunen, förutsatt att de har en omsättning på minst 300 000 kronor. 2023 får även kommunpolitiker svara på enkäten.

Enkätfrågorna

Samtliga enkätfrågor i fallande ordning med högst betyg överst och lägst underst (sammanfattande omdöme visas överst). Betyg över nivån för ”Bra” ligger ovanför grön linje och betygen under nivån för ”Godtagbart” ligger under orange linje.

Betygen jämförs dels med Sverigesnittet och dels med förändring från föregående år. Grön ruta indikerar över Sverigesnittet eller positiv förändring. Orange ruta indikerar under Sverigesnittet eller en negativ förändring jämfört med föregående års mätning.

70 % av företagen i kommunen har haft kontakt med kommunen det senaste året. Sverigesnittet ligger på 65 %. De kontakter man haft med kommunen var främst kommunala tjänstemän och handlade om tillstånd, tillsyn/kontroll samt förbättring av företagsklimatet. I ganska stor utsträckning var kommunen lätt att komma i kontakt med och man fick råd och vägledning.

Bilden visar företagarnas snittbetyg på kommunens attityder till företagande 2012-2022.

Mest prioriterade åtgärder

Bilden här bredvid visar de fem mest prioriterade områdena i kommunen för att förbättra det lokala företagsklimatet, utifrån företagens svar. Svarsalternativen var:

 • Fler bostäder
 • Lägre kommunala avgifter
 • Snabbare handläggning
 • Förbättrad kommunal upphandling
 • Mer byggbar mark för verksamheter
 • Ökad samverkan mellan skola och näringsliv
 • Bättre dialog mellan kommunen och företagen
 • Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare
 • Ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet
 • Förbättrad lokal infrastruktur
 • Förbättrat mobilnät och bredband
 • Anpassa utbildningen efter företagens kompetensbehov
 • Minskad brottslighet och ökad trygghet
 • Annat

Hur Malung-Sälens kommun hamnar i årets Sverigeranking presenteras i slutet på september.

22 Juli 2024