Logotyp för Malung-Sälens kommun

Länsstyrelsens besked kan fördröja ny polisstation i Sälen igen

Märkligt att inte Länsstyrelsen litar på Polismyndigheten

Hans Unander (S) och Tomas Johnsson, plan- och byggchef i Malung-Sälens kommun.

Kommunen fick den 20 april beskedet att Länsstyrelsen Dalarna beslutat att återförvisa byggnadslovet, för den tilltänkta nya polisstationen i Sälen, till miljö- och stadsbyggnadsnämnden i kommunen för fortsatt handläggning.

Ärendet har återförvisats med anledning av att man i bygglovsansökan inte kan se om hela byggnaden uppfyller kraven på att vara tillgänglighetsanpassad för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Länsstyrelsen konstaterar att delar av byggnadernas planlösning har utelämnats i planritningarna.

När polisen ansöker om bygglov utelämnar man, av förklarliga skäl, känsliga delar, t. ex. arrestlokaler, vapenförråd, utrymmen för kommunikationsutrustning och liknande. Detta är något som polisen normalt gör när det gäller ritningar som annars skulle stämplas som ”allmän handling”. I sin bygglovsansökan visar polisen tydligt att tillgängligheten uppfylls i alla delar som redovisas, t. ex. de delar av lokalerna dit allmänheten har tillträde samt mindre känsliga rum som konferenslokaler, fikarum, toaletter och liknande.

– De jurister som stadsbyggnadskontoret varit i kontakt med säger att de aldrig tidigare sett något liknande. Att polisen inte redovisar vart enda rum inuti en polisstation är det normala när liknande bygglovsansökningar handläggs i resten av landet, säger Tomas Johnsson, plan- och byggchef.

Tomas säger också att Länsstyrelsen egentligen inte har lagstöd för att upphävda bygglovet enbart på grund av att samtliga rum inte redovisas i ritningarna.

– Lagen anger bara att frågan ska ”tas upp” i samband med bygglovsprövningen. Det innebär att vi ska bedöma om förutsättningarna finns för att tillgängligheten kommer att uppfyllas, och de är uppfyllda. Länsstyrelsen hade mycket väl kunnat lyfta luren eller skicka ett mail, så hade vi kunnat förklara att vi granskat även de ”hemliga” delarna av polisstationen vid möten med arkitekten och beställaren. Länsstyrelsen hade även kunnat begära in ett intyg av byggherren (Polisen) att tillgänglighetskravet uppfylls även i de känsliga delarna, säger Tomas.

– Jag tycker att det är väldigt märkligt att inte Länsstyrelsen litar på att Polismyndigheten ser till att tillgänglighetsanpassa sina nybyggda lokaler. Jag blir också frustrerad över att Länsstyrelsen haft detta ärende på sitt bord i flera månader och inte yttrat något om det här tidigare, säger Hans Unander (S).

Skiss på den planerade polisstationen i Sälen.

Beskedet kan nu leda till att byggstarten av den nya polisstationen i Sälen fördröjs ännu en gång.

– Det här är ytterligare ett av flera tecken på att vi nu snarast behöver en landshövding till Dalarna för att vi ska kunna föra en bra och konstruktiv dialog med Länsstyrelsen framöver, menar Hans Unander.

I beslutet står även att ett tiotal privatpersoner överklagat bygglovet, men deras överklagande avvisas då deras invändningar kring detaljplanen redan avhandlats i och med att detaljplanen prövats i Mark- och miljödomstolen och har vunnit laga kraft. Länsstyrelsen bedömer att byggnationen är planenlig och uppfyller de utformningskrav som ställs i detaljplanen.

– Jag tycker att beslutet är ett olyckligt tecken på att länsstyrelsen inte respekterar polisens önskemål att vissa känsliga utrymmen inuti en polisstation inte ska finnas med på allmänna handlingar, avslutar Tomas.

22 Juli 2024