Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Åtgärder för en kommunal ekonomi i balans

Oppositionsråd Anders Rosén (SD), kommunstyrelsens ordf. Hans Unander (S), Mikael Östling (M), vice ordf i kommunstyrelsen.

Idag har en helt enig kommunstyrelse beslutat om ett antal personalanpassningar för att få den kommunala ekonomin i balans.

Vi lever idag i ett oroligt omvärldsläge med hög inflation, ränta och levnadskostnader som under 2022-2023 har skapat stor ekonomisk osäkerhet både för hushåll och offentlig verksamhet. Det gör att det saknas utrymme i Malung-Sälens kommuns budget 2024 att kunna kompensera för de kostnadsökningarna.

Därför ställs krav på nämnderna att effektivisera och/eller vidta åtgärder för att klara en ekonomi i balans de kommande åren. Kommunkoncernen är också i en tid med många nödvändiga investeringar som till en del kommer att behöva finansieras genom lån och det ställer krav på kommunkoncernen att klara ökade räntekostnader inom befintliga ramar.

Vid en omvärldsbevakning av Sverige i stort så sammanfattas SKR:s skatteunderlagsprognos att två tuffa år väntar med efterföljande negativa effekter under en ännu längre tid.

Underskott inom nämnderna

I en årsprognos för kommunen 2023 prognostiserades i april nämndernas nettokostnader för helåret ha en negativ avvikelse med 23 miljoner kr jämfört med beslutad budgetram. De nämnder som då prognostiserade de sammanlagt största negativa resultaten var barn- och utbildningsnämnden (-12 mnkr), socialnämnden (-9 mnkr) och miljö- och stadsbyggnadsnämnden (-1,5 mnkr). Sedan dess har läget förvärrats ytterligare.

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en årsplan med budget för 2024-2027 och den beslutade driftbudgeten för 2024 uppnår inte finansiellt resultatmål. För att nå resultatmålet krävs anpassningar genom ökade intäkter, minskade kostnader eller effektiviseringar. Prioriterat är nu att nämnderna anpassar sina verksamheter inom givna driftramar.

Anpassningar måste göras

För att kunna bedriva verksamheten inom kommande års driftutrymme med stora kostnadsökningar behövs omfattande anpassningar göras, för att skapa ekonomiskt utrymme. Samtidigt behöver kommande års volymökningar inrymmas tillsammans med kostnadsökningar.

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens personalpolitiska ogan och det är deras uppdrag att bl.a. leda och samordna kommunens arbete med ekonomisk hållbarhet och arbetsgivar- och personalpolitik. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade i juni om anpassningsåtgärd avseende pensionserbjudande (individuell överenskommelse) som åtgärd för att minska antalet tillsvidareanställda medarbetare.

Individuella pensionserbjudanden

Syftet är att strategiskt arbeta med kommande pensionsavgångar och på så sätt säkerhetsställa kommunens inre organisation. Individuellt pensionserbjudande har erbjudits aktuella medarbetare under våren, sommaren och hösten. Utöver pensionserbjudandet behöver ytterligare anpassningsåtgärder att ske genom avslut av visstidsanställningar och varsel av tillsvidareanställd personal.

"Tyvärr vårt ekonomiska läge"

– Det här är givetvis en åtgärd vi inte hade velat göra, men tyvärr ser vårt ekonomiska läge ut så här och vi måste ta ansvar för att få ekonomin i balans. Det är väldigt beklagligt att riksdag och regering inte ger oss de medel vi behöver för att upprätthålla välfärden, säger kommunstyrelsens ordf. Hans Unander (S).

– Beslutet som idag har tagits är inget som jag önskat att vi skulle behöva ta. Inflation och räntor har lett till kostnadsökningar som inte har varit lätt att hantera. Vi har idag flera delar i organisationen som inte klarar att hålla sina budgetramar. Vi måste tyvärr vidta åtgärder för att bromsa utvecklingen som är, om vi i framtiden ska kunna upprätthålla en bra kommunal service, säger Mikael Östling (M) kommunstyrelsens vice ordf.

Kommunen har även för avsikt att säga upp avtalet med bolaget Utveckling i Dalarna Holding AB som skulle spara ca 2 miljoner kr/år.

Förutom dessa personalanpassningar som nu görs, behöver nämnderna ta ansvar för att göra ytterligare anpassningar för att få sina budgetar i balans.

Uppskattad årlig ekonomisk effekt för liggande förslag kring personalanpassningar är ca 29 miljoner kr.

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Fler nyheter

  1. 15 april 2024

    Trädgårdsavfall får inte längre eldas hemma på tomten, men möjlighet att anordna offentlig majbrasa finns fortfarande.

  2. 11 april 2024

    Motocrossåkaren Lasse Ingvarsson som tävlat i 60 år och fortfarande är med i världseliten får kommunens idrottspris 2024.

  3. 10 april 2024

    En omfattande vårflod är i antågande i Dalarna, med förväntat högre vattenflöden än vanligt.