Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Vi ansöker om att bilda kommunalt lantmäteri

Kommunen har skickat in ansökan till regeringen om att få bilda en kommunal lantmäterimyndighet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fick i höstas uppdraget av kommunfullmäktige att göra ansökan. I den skriver vi nu att Malung-Sälens kommun är beredda att inrätta ett eget lantmäteri från och med den 1 januari 2024 och förutsätter därmed en skyndsam hantering av vår ansökan.

– Det här har vi arbetat med under flera år då vi anser att Lantmäteriet har allt för långa handläggningstider för ärenden i vår kommun och därför vore det här väldigt efterlängtat av många kommuninvånare. Lantmäteriet riskerar annars att hindra vår framtida utveckling och det vill vi givetvis inte, säger Hans Unander (S) kommunstyrelsens ordförande.

Enligt aktuell statistik från Lantmäteriet var handläggningstiden för ett ärende inom kommunen i genomsnitt 64 veckor år 2021, vilket är i linje med genomsnittet över de senaste fem åren (63 veckor, åren 2017-2021). Kommunen har inte sett någon indikation på att handläggningstiderna utvecklas åt rätt håll.

Malung-Sälens kommun menar att den kommunala lantmäterimyndighetens medverkan i plan- och byggprocessen skulle höja kvaliteten i kommunens detaljplaner. Lantmäteriets service är av stor betydelse för såväl företag som privatpersoner och förtjänar att i möjligaste mån ges rätt förutsättningar. I det sammanhanget vill kommunen lyfta fram bristen på lokal närvaro som ytterligare ett problemområde, utifrån antagandet att fysisk närhet till kommunens område och unika förutsättningar skapar möjligheter för ökad kunskap samt effektivare utbyte mellan lantmäterimyndigheten och övriga funktioner i samhällsbyggnadsprocessen.

– Jag hoppas nu att regeringen ger oss möjligheten, som de tidigare gjort till ett 40-tal andra kommuner, att driva ett kommualt lantmäteri och att vår ansökan nu hanteras skyndsamt, säger Hans Unander (S).

Kommunen har tidigare för många år sedan ansökt om att få inrätta kommunal lantmäterimyndighet, men fått avslag. Regeringen har motiverat detta med att en kommunal lantmäterimyndighet i Malung-Sälens kommun skulle bli för liten för att upprätthålla tillräcklig kompetens. Malung-Sälens kommuns nya ansökan motiveras med att kommunen har unika förutsättningar tack vare den utveckling som pågår i kommunen i allmänhet och inom besöksnäringen i synnerhet.

Malung-Sälens kommuns plan- och byggverksamhet, elförsörjningsverksamhet, VA-verksamhet och avfallsverksamhet m.m. visar sammantaget prov på att kommunen har erfarenhet samt kapacitet när det kommer till verksamhet som, såväl i omfattning som med avseende på komplexitet, långväga överstiger normalläget för kommuner med motsvarande invånarantal. Med detta ansvar ligger att säkerställa kompetensförsörjning av verksamheterna, vilket lett till att kommunen genom åren byggt upp god erfarenhet av att rekrytera specialistkompetens.

Sidan uppdaterad: 2022-03-23

Fler nyheter

  1. 16 maj 2022

    Kommunstyrelsens vice ordförande Pär Kindlund (C) väljer att avsluta sin politiska karriär, men sitter kvar på uppdragen i fullmäktige och kommunst...

  2. 12 maj 2022

    Färska siffror från SCB visar att kommunen har ökat med 11 invånare under det första kvartalet 2022

  3. 9 maj 2022

    Tisdag 10 maj håller räddningstjänsterna i Norge och Sverige en övning på Scandinavian Mountains Airport i Sälen.