Logotyp för Malung-Sälens kommun

Föreningar, stöd och stipendier

Malung-Sälens kommun vill främja ett gott föreningsliv. En bredd av föreningar är positivt för kommunens alla invånare och besökare.

Tjärnhedens IP

foto: Lars Habing/Sälens IF

Genom föreningsbidragen vill kommunen bidra till att föreningslivet får ett ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Ideella föreningar med styrelsen och verksamhet förlagd till Malung-Sälens kommun kan erhålla ekonomiskt stöd enligt kommunens regler för föreningsbidrag.

Riktlinjer för föreningsbidrag

Läs igenom riktlinjerna för föreningsbidrag Pdf, 429.2 kB. innan du skickar in ansökan.

I Malung-Sälens kommun finns närmare 110 föreningar och organisationer med olika inriktningar. Finns inte eran förening med i registret? Gå in via Föreningsregistret Länk till annan webbplats. och registrera den.

Olika bidragstyper

Lokal- och anläggningsbidrag

Blankett Pdf, 414.5 kB. (ansök senast 31 mars)

Bidraget avser att stödja föreningar som äger lokal, eller hyr, eller driver sin egen anläggning. Bidrag Föreningen kan söka för elkostnader, värmekostnader, vattenkostnader, sophämtning och försäkring. Föregående års resultaträkning ligger till grund för ansökan.

Investeringsbidrag

Blankett Pdf, 360.8 kB. (ansök senast 31 dec)

Bidraget avser investeringar i anläggningar, byggnader, maskiner, utrustning och inventarier. För att projektet ska betraktas som investering ska investeringsbeloppet uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp. Ansökan ska motiveras med användningsområde, nytta och målgrupp. Eventuella bidrag sökta från andra aktörer (t ex Allmänna arvsfonden, regleringsfonder, RFSISU Dalarna etc.) ska redovisas i ansökan. Kvitton/kopia på fakturor redovisas till kommunen senast den 30 november det år som beslut om bidraget fattas. Kommunen kommer att återkräva medel som inte använts eller som har använts till andra ändamål än de som beslutats.

Verksamhetsbidrag

Blankett Pdf, 362.8 kB. (ansök senast 31 dec)

Bidraget avser stötta föreningars löpande verksamhet som riktar sig till prioriterade målgrupper eller kulturell- och fritidsverksamhet. Med löpande verksamhet avses den eller de aktiviteter som föreningen huvudsakligen ägnar sig åt. Verksamhetsbidraget ska komma medlemmarna till gagn och verka för att bibehålla eller utveckla verksamheten. Exempel på verksamhetsbidrag kan vara spårhållning, kostnader för gräsfrö/ spån, genomförande av aktiviteter för medlemmarna etc. Till ansökan ska bifogas aktuell verksamhetsplan.

Arrangemangsbidrag

Blankett Pdf, 393.9 kB. (ansökan kan göras löpande under året men senast 1 månad före arrangemanget)

Bidraget kan sökas för enstaka eller återkommande kultur- och idrottsarrangemang upp till ett maxbelopp på 25000 kronor per arrangemang. Arrangemanget ska vara öppet för alla och bidra till ett rikare utbud för kommunens invånare och besökare. Samarrangemang där olika föreningar samverkar kring ett arrangemang kommer att premieras. Bidraget kan exempelvis finansiera annonsering, marknadsföring eller andra omkostnader, dock ej personalkostnader/arvoden. Det ska anges i marknadsföringen att arrangemanget stöds av Malung-Sälens kommun. Bidraget kan inte sökas om föreningen får stöd från kommunen i form av kostnadsfri upplåtelse av kommunal lokal.

Redovisning av arrangemanget för vilket bidraget beviljats ska redovisas på denna blankett Pdf, 255.4 kB. senast 3 månader efter arrangemanget. Den ska innehålla en ekonomisk redogörelse för arrangemanget inklusive vilken effekt som uppnåtts (exempelvis besöksantal, massmedial uppmärksamhet).

Utbildningsbidrag

Blankett Pdf, 323.4 kB. (kan sökas löpande under året)

Föreningar kan söka utbildningsbidrag enligt prioriteringsordningen. Utbildningar anordnade av distrikts- eller riksorganisation beviljas i första hand men även andra utbildningar kan godkännas. Bidragsberättigad kursdag ska omfatta minst 2-4 lektionstimmar. Bidraget kan endast sökas och erhållas av föreningen, ej av enskild medlem. För deltagande i kongresser, förbundsmöten, årsmöten eller liknande utbetalas inga bidrag. Bidraget ska sökas det år som utbildningen har anordnats.

Stöd till extern arrangör

Blankett Pdf, 317.1 kB. (ansök senast 30 april)

Organisationer och föreningar, exempelvis regionsorganisationer, studieförbund, kulturföreningar etc. som har säte utanför Malung-Sälens kommun men som verkar för och gynnar kommunens invånare ur ett kulturellt och främjande samhällsperspektiv. Bidrag till studieförbunden baseras på statistiken som studieförbunden redovisar till SCB och fördelas enligt Folkbildningsrådets rekommendationer.

Här hittar du kommunens föreningsregister:

Malungs IF skidsektionen

Malungs spelmanslag

Här finns info om kommunens bidrag till kulturföreningar och studieförbund och hur det går till att ansöka om bidrag.

Malung-Sälens kommun fördelar årligen kommunala bidrag inom sex olika bidragstyper. Ett av dem är arrangemangsbidrag som kan sökas för enstaka Kultur- och idrottsarrangemang som bidrar till ett rikare utbud för kommunens invånare och besökare.

Blanketter för bidrag

Ansökningstider

Kultur- och fritidsnämnden

Lokal-, anläggnings- och /eller driftsbidrag - 31 mars

Verksamhetsbidrag - 31 december

Investeringsbidrag - 31 december

Arrangemangsbidrag - löpande under året

Utbildningsbidrag - löpande under året

Stöd till extern verksamhet - 31 mars

Lotterier är en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor och för att sälja lotter krävs lotteritillstånd. Under vissa omständigheter kan ni genomföra ett lotteri utan tillstånd.

Lotteri - steg för steg

1.    Beslut om lotteri
2.    Utse en lotteriföreståndare
3.    Val av lotteri (tillfälligt eller 3-årigt)
4.    Hämta ansökningsblanketter för tillstånd
5.    Skicka in handlingarna

Ansökan om lotteritillstånd

Lämna följande handlingar tillsammans med ansökan:

  • Föreningens stadgar.
  • Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret.
  • Protokoll från styrelsemötet med beslut om lotteriet.

Ansökningsblankett och registrering av lotteri Pdf, 103.1 kB.
Ansökningsblankett och registrering av lotteri bilaga Pdf, 22 kB.

Avgifter

Avgiften för ett 3-årigt lotteritillstånd (§17) eller tillstånd för ett specifikt större lotteri §15-16 Lotterilagen) är 300 kronor.

Redovisning av lotteriet

Lotteriföreståndarens uppgift är bland annat att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader. Lotteriföreståndaren ska kontakta kontrollanten innan lotterna beställs, efter att föreningen fått sitt tillstånd/registreringen är godkänd och att avgiften är betald. Kontrollantarvodet uppgår till tre procent av omsättningen.

Blankett för redovisning av lotteriet Pdf, 98.6 kB.

Lotterikontrollanter

Södra kommundelen

Birgitta Larsson
Rotvägen 6
782 35 Malung
Telefon: 070-6841016

Norra kommundelen

Jan Fröbom
Högstrand 71
780 67 Sälen
Telefon: 0703-397 472
E-post: janfrobom@hotmail.com

Ansökan skickas till Malung-Sälens kommun, Box 14, 782 21 Malung

Kontakt

Stefan Forsman
fritidssamordnare
Telefon: 0280-181 70
E-post: stefan.forsman@malung-salen.se

22 Juli 2024