• Kontakt

Budget

Drift och investeringar

Driftbudget
Kommunfullmäktige fastställer varje år en flerårsplan med budgetramar för fyra kommande år i enlighet med kommunllagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

I planen anges de ekonomiska ramarna för kommunens nämnder. Nämnderna fördelar sedan sina tilldelade ekonomiska medel till de verksamheter som ingår i varje nämnds ansvar.

Investeringsplan
I investeringsplanen fastställs de investeringar som planeras för den närmaste fyraårsperioden.

Ramar för drift och investereringar ingår i styrdokumentet verksamhetsplan och budget. Dokumentet revideras i sin helhet varje år. Läs vidare i länk nedan.

Sidan uppdaterad 2022-01-13 av