• Kontakt

Ekonomi och budget

I kommunallagen ställs krav på att kommunerna ska ha god ekonomisk hushållning, att ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Ett eller några år av ansträngd ekonomi ska kunna klaras av. Varje generation ska själv bära kostnaderna för den service den konsumerar, alltså ska ingen generation behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat.

Kommunens intäkter kommer i första hand från skatter och statsbidrag. De övriga intäkterna består av avgifter och ersättningar, hyror och arrenden, försäljning samt finansiella intäkter.

Kommunens kostnader består till nästan två tredjedelar av personalkostnader. Övriga utgifter är kostnader för lokaler, material, maskiner med mera.

Kommunens ekonomiska planering görs i ett treårsperspektiv. I slutet av varje år fastställer kommunfullmäktige de definitiva ramarna för kommande år, både vad gäller driften av den kommunala verksamheten och de investeringar som är planerade.

Sidan uppdaterad 2021-10-26 av