• Kontakt

Arkivet

I före detta tingshuset i Malung finns arkivet som förvaras kommunala handlingar, till exempel protokoll från kommunfullmäktige från 1863 och framåt och dess nämnder. Det finns även handlingar från alla förvaltningar. 

Ta del av handlingar

För att ta del av de allmänna handlingarna skicka e-post med en förfrågan till
kommun@malung-salen.se

Besökstider: Enligt övereskommelse Boka tid genom växeln 0280-18100.


Lokalhistoriska Arkivet

Det lokalhistoriska arkivet befinner sig i nuläget i Falun för sortering och registrering av materialet .

Utlämnande av personuppgifter

Du har alltid rätt att göra en registerförfrågan till kommunen där det framgår vilka uppgifter vi har om dig och varför vi har dem. När du gör en förfrågan ska du få ett svar på denna inom en (1) månad. Förfrågan är kostnadsfri. Du kan göra din förfrågan genom att skicka ett mail till dataskyddsombud@malung-salen.se. eller skicka in nedanstående blankett till Malung-Sälens kommun, Dataskyddsombud, Box 14, 78221 Malung. I blanketten nedan ser du vad vi behöver för uppgifter för att kunna behandla din begäran.

Blankett för registerförfrågan (pdf) Länk till annan webbplats.

Sekretess

Vissa handlingar inom kommunen kan vara sekretessbelagda helt eller delvis, det vill säga hemliga.

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan vara hemliga och inom vilken verksamhet.

Om du begär att ta del av en handling avgör kommunen, med stöd av lagen, vilka uppgifter som omfattas av sekretess och vilka som är offentliga och därmed kan lämnas ut. Ett sådant beslut har du alltid rätt att överklaga. Kommunen ska informera dig om hur du överklagar.

Allmänna handling

En handling är enligt Tryckfrihetsförordningen en ”framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel”. En handling kan alltså vara såväl en skrivelse på papper, som ett epostmeddelande.

En handling som förvaras hos kommunen och enligt 2 kap. 6-7 §§ Tryckfrihetsförordningen är att anse som inkommen till kommunen eller upprättad av kommunen är en allmän handling.

En handling anses förvarad när den finns tillgänglig hos kommunen eller är åtkomlig via ett tekniskt hjälpmedel, till exempel en dator. En handling anses inkommen när den anlänt till kommunen eller kommit behörig befattningshavare tillhanda. En handling anses upprättad när den expedierats, justerats eller på annat sätt färdigställts, exempelvis genom att ärendet som handlingen hör till har slutbehandlats.

Sidan uppdaterad 2021-11-15 av