Logotyp för Malung-Sälens kommun

Överklaga beslut

Det går att pröva lagligheten, och i vissa fall även lämpligheten, i kommunala beslut genom att överklaga dem.

Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, det vill säga av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd. Det går också att överklaga beslut av en enskild förtroendevald eller tjänsteman som fattat beslut med stöd av delegation från en nämnd.

Om du vill klaga på ett beslut som fattas av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet eller om själva beslutet var felaktigt. Om man inte anser att det var rätt av kommunen att fatta beslut så kallas denna typ av överklagan för laglighetsprövning och berör i regel samtliga kommunmedlemmar.

Om man överklagar beslutet för att man tycker att själva beslutet var felaktigt, så kallas överklagan för förvaltningsbesvär och berör i regel enskillda kommunmedlemmar.

Laglighetshetsprövning

Som kommunmedborgare kan du överklaga ett beslut om du tycker att kommunen har överskridigt sin befogenheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Ett kommunbesvär måste lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dagen då protokollet, där beslutet finns, har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla.

Om ett överklagande av ett beslut bifalls (godkänns), kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras och måste tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om byggnadslov eller socialt bistånd. När kommunen fattar beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du överklagar. Detta brukar kallas besvärshänvisning och bifogas tillsammans med beslutet.

Av besvärshänvisningen ska det framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt men också om själva sakfrågan. Du har tre veckor på dig att besvära dig/överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Kontakt

23 Maj 2024