• Kontakt

Regnbågen

Välkommen till Förskolan Regnbågen som ligger mitt i byn Malungsfors i en del av skolbyggnaden. Det finns två avdelningar, Månen med barn i åldrarna 2-4 år och Stjärnan med barn i åldrarna 3-5 år. Vi är granne till Förskolan Solstrålen och har stor härlig utegård och naturen alldeles inpå hörnet.

Vår förskola
Förskolan Regnbågen har en mysig utemiljö med ett varierat utbud av lekmaterial. Vi har en bra pulkabacke, skridskoplan och cykelbana. En lekstuga med vitt staket som inhängnar dess gård, en båt och två bilar i trä, gungor och två sandlådor.

Regnbågens innemiljö är genomtänkt och erbjuder ett stort utval av olika lekmaterial som förändras efter barngruppens behov och intresse.Den planerade verksamheten erbjuder aktiviteter såsom digitalisering, NTA, drama, musik, sång, testa olika målartekniker, rörelse, skapande, matematik, språk och kommunikation samt hållbar utveckling. I det dagliga arbetet lägger vi stor vikt vid barns identitet, delaktighet och inflytande samt arbeta kring normer och värden.

Vi har ett bra samarbete med förskolan Solstrålen, skolan och fritids vilket är uppskattat hos både barn, föräldrar och personal.

Förskolans Regnbågens vision
Vi tycker det är viktigt att barnen känner trygghet, trivs och mår bra hos oss då det är en viktig grund för att utvecklas.

Regnbågens vision är att ge barnen en positiv syn på framtiden med förutsättningar att lyckas. Att barnen utvecklas till självständiga individer med egna tankar och funderingar. Att de ska ha tilltro på den egna förmågan, empati och ha social kompetens.

Förskolans Regnbågens profil
Regnbågens profil är att lära genom lek.

I den lustfyllda leken får barnen möjligheter att utforska sin omvärld, testa hypoteser, utmana och utveckla samt använda hela sin förmåga. I leken stimuleras barnens fantasi, inlevelse, språket, praktiska vardagsfärdigheter, problemlösning, samspel och samarbete.

Läroplanen för förskolan är vårt styrdokument och den genomsyrar hela vår verksamhet. Vi arbetar så att alla barn ska få möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Vi lägger stor vikt på leken då vi vet att i leken läggs grunden för det livslånga lärandet.

Vi sätter fokus på det barnen är bra på och värnar om barns inflytande. Vi arbetar aktivt med att ta tillvara på barnens fantasi och deras uppfinningsrikedom och tillsammans hitta möjligheter.

Under hösten 2021 kommer vi att ha Nalle tema samt arbeta efter Bornholmsmodellen som en del av kommunens satsning på språkutveckling.

Vi erbjuder föräldrasamtal en gång per termin och ger ut månadsbrev om vad som händer på förskolan. Varje barn har en pärm där vi dokumenterar deras utveckling och vad som händer på förskolan. På förskolans Instagram läggs det ut bilder och filmer från verksamheten.

Vad du säger om mig
Det du tror om mig
Sådan du är mot mig
Hur du ser på mig
Vad du gör mot mig
Hur du lyssnar på mig
Sådan blir jag

Förskolan har en profil på Instagram som uppdateras kontinuerligt där föräldrar bjuds in att läsa om verksamheten.


Kontakter

Namn/e-post


Telefon


Anna Höglund

Rektor

0280-183 42


Inger Karlsson

Skoladministratör

0280-183 73


Regnbågen


0280-188 12

070-628 71 72Sidan uppdaterad 2021-08-23 av