• Kontakt

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - LIS

För att bidra till och underlätta för en positiv utveckling i kommunen har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) tagits fram. I planen presenteras utvalda områden, vid både stora och små vatten, där dispens från strandskyddet lättare kan vara möjlig att få.

Vy över Västerdalälven Foto: Hans Johansson

Vy över Västerdalälven Foto: Hans Johansson

Tillägg till översiktsplan för Malung-Sälens kommun – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 och gäller från 2013-11-25.

Syftet med LIS-planeringen är att möjliggöra utförandet av byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd i attraktiva, strandnära lägen som inte har starka natur- eller kulturmiljövärden. Det ska finns god tillgång på sjöar och vattendrag för det rörliga friluftslivet. LIS-områdena ska vara av sådan art och ha sådan begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande kan tillgodoses långsiktigt.

Inom ett LIS-område är fortfarande området inom 100 meter från vattendragen strandskyddade. Du ska som vanligt söka dispens om du vill bygga eller utföra annan åtgärd inom detta område. I lagtexten presenteras sex särskilda skäl varav minst ett måste uppfyllas för att dispens ska kunna beviljas. Om du söker dispens inom ett LIS-område finns ytterligare ett skäl som kan användas, nämligen att åtgärden bidrar till den långsiktiga utvecklingen av landsbygden.

Läs mer om strandskydd och dispenser här.

Översiktsplanens tillägg består av följande handlingar:

Planhandling Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktskartor
Södra kommundelen Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Norra kommundelen Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar
Utlåtande Pdf, 133.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 697.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsens yttrande under utställelsen Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-08-18 av