• Kontakt

Miljöfarliga verksamheter 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av miljöfarliga verksamheter enligt Miljöbalken. Miljökontoret kontrollerar att du som företagare uppfyller lagstiftningens krav.

Miljökontorets arbete inom miljöskyddet rör både stort och smått, från stora industrier till gårdens egna gödselhantering. Vissa verksamheter behöver tillstånd andra ska anmälas.

Egenkontroll

För alla tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter ska det finnas ett skriftligt egenkontrollprogram. Arbete med egenkontroll görs för att olägenheter inte ska uppstå för människors hälsa eller för miljön. Du ska veta hur din verksamhet påverkar miljön och hur du ska göra för att minska företagets påverkan på omgivningen. Det ska alltså finnas en organisation, med rutiner och åtgärder, för att visa att miljölagstiftningen följs.

I egenkontrollprogrammet ska det anges vilka rutiner verksamheten har för val av kemikalier, kemikalieförvaring, energianvändning, avfallshantering och så vidare. Dokumentet ska kunna visas upp vid en eventuell kontroll. Enligt miljöbalken är det du som verksamhetsutövare som ska visa att lagstiftningen följs.

Även andra som yrkesmässigt bedriver verksamheter som befaras kunna medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska bedriva egenkontroll. I dessa fall behöver rutinerna inte vara nedskrivna. Såna verksamheter kan exempelvis hantera kemikalier eller miljöfarligt avfall. Exempel är verkstäder, lackeringsfirmor, tandläkare och små bensinstationer (s.k. -verksamheter).

Samråd vid påverkan på naturmiljön

Enligt 12 kapitel 6 § miljöbalken är den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd, som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön, skyldig att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten.

I Malung-Sälens kommun hanterar miljön- och stadsbyggnadsnämnden samråd som rör husbehovstäkter (täkt för markinnehavarens eget behov på den egna fastigheten) och uppläggning av massor. Andra verksamheter som påverkar naturmiljön hanteras av Länsstyrelsen i Dalarna.

Mer information om vad som menas med naturmiljö, exempel på samrådsärenden och hur ett samrådsärende ska gå till, finns på Länsstyrelsen i Dalarnas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Även i tveksamma fall bör en anmälan göras. Om naturmiljön skadats och en anmälan inte har gjorts är det den som har utfört åtgärden som ska visa att reglerna har följts. I annat fall kan det bedömas som ett miljöbrott.

Hur gör jag?

En anmälan om samråd ska göras skriftligt och innehålla en beskrivning av den planerade verksamheten/åtgärden. Anmälan ska även innehålla uppgifter om fastighetsägare (eller nyttjanderättshavare) som kan påverkas av verksamheten. Eventuellt kan en miljökonsekvensbeskrivning (enligt 6 kapitlet miljöbalken) behöva skickas med anmälan.

Den planerade verksamheten får starta tidigaste 6 veckor efter det att anmälan skickats in till tillsynsmyndigheten, om inte miljönämnden bestämmer någonting annat.

Beslut

Resultatet av miljönämndens prövning kan bli att miljönämnden:

  • Tillstyrker verksamheten
  • Tillstyrker verksamheten men förelägger om försiktigthetsåtgärder för att motverka skador på naturmiljön
  • Förbjuder verksamheten om försiktighetsåtgärder inte räcker för att skydda naturmiljön

Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter som betecknas med bokstaven "C", så kallade "C-verksamheter", i Miljöprövningsförordningen prövas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Vid anmälan av din verksamhet prövar miljö- och stadsbyggnadsnämnden verksamhetens
lämplighet. Utifrån den verksamhet du ska bedriva riskklassas även din
verksamhet. Beroende på vilken typ av verksamhet du ska bedriva får din
verksamhet antingen en bestämd kontrolltid och årlig avgift eller
timavgift.

Tillståndspliktiga verksamheter

Verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken prövas av Länsstyrelsen Dalarna eller av Mark- och miljödomstolen beroende på vilken typ av verksamhet det gäller.

Tillstånd för miljöfarliga verksamheter med beteckningen "B" i Miljöprövningsförordningen söker man hos Länsstyrelsen i Dalarna. De största verksamheterna betecknas med "A", och prövas av Mark- och Miljödomstolen. Där prövas även vattenverksamheter.

Malung-Sälens kommun (vanligtvis miljö- och stadsbyggnadsnämnden) får sedan möjlighet att yttra sig över den slutliga ansökan innan beslut fattas. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens Miljökontor har sedan tillsynen över de verksamheter i kommunen som betecknas med "B" när dessa är i bruk. Kontroll sker bland annat av att villkoren i beslutet uppfylls.

Eventuella önskemål om villkorsändringar handläggs av Länsstyrelsen, om ändringen inte är av mindre karaktär, då kan det handläggas av Miljökontoret.

För tillståndspliktiga verksamheter finns krav på att det ska finnas dokumenterade rutiner, ett så kallat egenkontrollprogram, för verksamheten samt att en miljörapport årligen ska lämnas in till Miljökontoret.

Sidan uppdaterad 2021-07-07 av