• Kontakt

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Den nya svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser gäller från och med den 1 januari 2017 och med den nya förordningen innebär många förändringar.

Nya regler

Tidigare har det enbart varit antal kilo köldmedier som varit utgångspunkt för hur ofta anläggningen ska läcksökas. Nu är det istället kopplat till vilken typ köldmedium som används i anläggningen och dess påverkan på växthuseffekten. Detta beräknas i koldioxidekvivalenter (CO²e), dvs. hur många
gånger större påverkan de har på växthuseffekten än samma mängd koldioxid.

Regler vid läckagekontroll
Från och med 2015 ska mängden f-gaser anges i ton koldioxidekvivalenter (CO²e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen[1]. Hur ofta läckagekontrollerna[2] ska utföras bestäms av mängden ton CO²e.


Mängden koldioxidekvivalenter


Läckagekontroller

5 ton CO²e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO²e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO²e eller mer 

1 gång per 3 månader


Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Under Anläggningskollen på
alltomfgas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du räkna ut mängden CO²e för din utrustning. Fyll i vilket köldmedium du ska använda och mängden köldmedia så får du fram CO²e.


Köldmedierapport

Resultatet av de kontroller som utförts för en anläggning som innehåller totalt 14 ton CO²e HFC eller mer, ska sammanställas i en s.k. köldmedierapport och skickas in till miljökontoret senast den 31 mars nästkommande år (se längre ner för mer information).

Rapporten ska skickas in till:
Malung-Sälens kommun
Miljökontoret
Box 14
782 21 Malung

Eller miljokontoret@malung-salen.se


Den nya svenska f- gasförordningen medför bland annat:

 • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO²e HFC eller mer (t ex ett aggregat med 1,28 kg R404A hamnar på 5,02 ton CO²e). Dessa aggregat adderas from den 1 januari 2017 till totalmängden.
 • Gränsen för inrapportering är from 1 januari 2017 14 ton CO²e HFC eller mer. OBS! Dessa regler gäller från 1 januari 2017. 
 • Från och med 2020 får vissa nyproducerade F-gaser inte användas till påfyllnad av utrustning. Påfyllnadsförbudet gäller då båda dessa kriterier är uppfyllda:
  • Kylsystemet innehåller F-gaser motsvarande 40 ton CO²e
  • Den nyproducerade F-gasen har en GWP på mer än 2500

   Påfyllnadsförbudet gäller inte brandsläckningsutrustning eller luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning. 

Köldmedierapportens innehåll

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till miljökontoret en gång om året (senast den 31 mars året efter[3]). Du är rapportskyldig[4] när f-gasmängden överstiger totalt 14 ton CO²e. Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. Resultat av de läckagekontroller som gjordes under kalenderåret
 2. Information om utrustning som skrotas under kalenderåret
 3. De uppgifter som anges i artikel 6.1 i förordningen om f-gaser (EU) nr 517/2014
 4. Operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress
 5. Adress och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om utrustningen är stationär
 6. En förteckning över utrustningen, och
 7. I fråga om utrustningen är på ett fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller likande

Har du under 14 ton CO²e i din anläggning ska du göra läckagekontroll på aggregaten, men du är inte rapportskyldig till miljökontoret.

Du som är operatör, d.v.s. ansvarig och har befogenheter för aggregatet ska bland annat kontrollera:

 • Att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör 
 • Årligen rapportera till miljökontoret om ditt köldmedieinnehav överstiger totalt 14 ton CO²e och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter)
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll
 • Se till så att aggregat som skrotas omhändigtas på rätt sätt, under kontrollerade former, och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljökontoret.
 • Underrätta Miljökontoret vid installation av ny utrustning som innehåller 14 ton CO²e eller mer.

[1] EU nr 517/2014

[2] Överskridet kontrollintervall medför miljösanktionsavgift om 5 000 kronor i enlighet med förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter.

[3] Försenad kontroll medför miljösanktionsavgift om 1 000 kronor i enlighet med förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter.

[4] Utebliven kontroll medför miljösanktionsavgift om 5 000 kronor i enlighet med förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Sidan uppdaterad 2019-03-01 av