• Kontakt

Cistern

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska farmartankar och övriga cisterner kontrolleras regelbundet.

Innehavaren ansvarig för eventuell sanering

Vid ett utsläpp av olja kan mark, grundvatten och vattendrag skadas och det är du som är innehavare av cisternen som är ansvarig för en eventuell sanering. Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) gäller förvaring av diesel-, eldnings- och spillolja samt förvaring av brandfarlig vätska i vattenskyddsområde.

Informationsplikt

När du ska installera en cistern ska Miljökontoret informeras skriftligt, minst 6 veckor innan du börjar använda anläggningen.

Informationsplikten gäller:

  • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m3.
  • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3.
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vara inom vattenskyddsområde.

Blanketten för detta finns nederst på denna sida.

Kontroll av din cistern

Kontroller som ska utföras är konstruktions- och tillverkningskontroll, installationskontroll och sedan återkommande kontroll (samt eventuellt revisionskontroll). Läs mer i broschyren "Vad gäller för din cistern?" längst ner på sidan.

Hos SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, finns information om oljecisterner/oljetankar. SWEDAC har tagit fram en broschyr om reglerna för cisternkontroll, och har en sökmotor (och guide för denna) för att hitta ackrediterade besiktningsföretag i varje län. (Se länk nederst på sidan.)

Borttagning

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cistern bör avlägsnas eller om det inte är möjligt ska den fyllas helt med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. D et är viktigt att du tar bort påfyllningsröret och avluftningsledningen så att cisternen inte återfylls av misstag.

En cistern får endast flyttas när den är tömd och rengjord.

Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall och skall transporteras och tas omhand av företag med tillstånd för detta. Om markförorening påträffas ska Miljökontoret omedelbart underrättas.

Om cistern ska tas ur bruk ska Miljökontoret informeras skriftligen. 

Sidan uppdaterad 2016-11-21 av