Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Frågor och svar

Vem ska betala för saneringen av garveriområdet, och vad har hänt med högarna som legat på området? Här får du svar på frågorna.

Är det farligt att vistas i närheten av området?
- Nej, så länge man inte beträder området är risken minimal att man utsätts för föroreningar.

Kan jag bada i älven nedströms garveriet?
- Kommunen avråder från bad från garveriområdet och cirka 100-200 meter nedströms fastigheten. Vattnet i sig är inte förorenat utan det är om man kommer i kontakt med de förorenade bottensedimenten som man kan utsättas för en risk.

Varför står inte fastighetsägaren eller företaget för kostnaderna?
- Bedömningen från kommunen, länsstyrelsen och Naturvårdsverket är att det inte finns någon ansvarig som har resurser att kunna genomföra en sanering på området. Om det inte finns någon ansvarig för ett förorenat område kan staten gå in och betala medan kommunen är huvudman för projektet.

Vem betalar för saneringen?
- Det gör staten genom Naturvårdsverket. Kommunen måste inför varje undersökning och sanering ansöka om pengar i en nationell fond där konkurrensen står mellan samtliga av landets förorenade områden. Naturvårdsverket tar inför varje ansökan som kommunen skickar in ställning till om Malungs garveri ska få bidrag eller ej. För varje ansökan måste också kommunen slutredovisa detta för att få bidraget utbetalt.

Varför står inte kommunen själva för saneringen? Borde inte det vara billigare och gå fortare?
- Då kommunen inte äger fastigheten och heller inte är ansvariga för föroreningen är bedömningen att kommunens skattebetalare inte ska belastas för saneringen av området. Kommunen ställer upp med två handläggare som agerar som projektledare för projektet och bidrar på så sätt med dessa handläggares egna arbetstid.

Vad har hänt med högarna som legat på området?
- Högarna har provtagits och klassats baserat på halten föroreningar i dem. Baserat på om massorna är förorenade eller ej har de sedan körts bort till antingen Fortums mottagningsanläggning för förorenat avfall i Norrtorp, Kumla eller till Vamas arbete med sluttäckning av Malungs deponi. Arbetet genomfördes mellan v.26 och v.29 2019.

Varför köper kommunen inte bara fastigheten?
- Miljöbalkens regler kring ansvar för föroreningar är komplexa och för att få statliga pengar för en sanering måste en ansvarig för föroreningen saknas rent juridiskt. Om kommunen köper fastigheten innebär detta att kommunen blir ansvarig för föroreningen, och då behöver kommunen stå för hela saneringskostnaden.

Är det någon fara för dricksvatten i närheten av området?
- Inga undersökningar som gjorts visar på att det är någon fara med dricksvattnet i närheten av området. Vamas genomför kontinuerligt provtagningar i Malungs vattenverk och hittills har inga förhöjda halter påvisats.

Jag har information om området som kommunen borde få reda på. Vem kontaktar jag?
- Ta kontakt med Gisela Åberg (0280-186 87). Hon är kommunens kontaktperson för projektet.

Sidan uppdaterad 2020-09-29 av