• Kontakt

Viktig information

Karta över hur föroreningarna är utbredda.

Garveriområdet är inhängnat och kommunen avråder obehöriga från att vistas på området. Kommunen avråder också från att bada vid garveriområdet och 100-200 meter nedströms fastigheten. 

Miljö och djur påverkas negativt

Vintern 2019 har den anlitade miljökonsulten gjort en riskbedömning och riskvärdering av garverieområdet och dess omgivningar. Bedömningen är att det inte föreligger någon risk för människors hälsa så länge man inte vistas på området. Däremot påverkas miljön och djur negativt om föroreningarna tillåts ligga kvar och exponering sker under en längre tid.

Tungmetaller och oljeprodukters farlighet

Tungmetaller är mycket giftiga om människor och djur får i sig dessa i för stor mängd. Krom, som är den tungmetall som finns i högst halt på garveriet, är inte farlig i sin ursprungsform men kan oxidera och bilda så kallat sexvärt krom vilket är allergi- och cancerframkallande. Tungmetaller är dock väldigt stabila och rör sig inte så lätt i mark och grundvatten. De är tunga och inte vattenlösliga, vilket gör att de gärna sedimenterar på botten snarare än transporteras bort.

Oljeprodukter, till exempel eldningsolja och naftalen, rör sig lättare än tungmetaller och kan förångas i kontakt med luft vilket gör det lättare för personer som vistas i omgivningen att andas in de giftiga ämnena. Likaså transporteras oljeprodukter lättare i vatten.

Kommunens bedömning är dock att då utsläppen av ämnena skedde för så pass länge sedan har de delar av föroreningarna som kan förångas redan gjort det när själva utsläppen skedde. Likaså är dessa föroreningar placerade på så stort djup att risken att människor kommer i kontakt med dem bedöms vara minimal.

När saneringen väl sker kommer skyddskläder och skyddsmask att användas av de som arbetar med saneringen, och barriärer kommer att säkerställa att ingen spridning sker till omgivningen.

Området och dess omgivningar

  • Rekommendation: beträd ej området. Störst risk: damning.

Den största risken är att människor och djur får i sig giftiga ämnen via damning men då tungmetaller och olja är hårt bundna till jordpartiklar är detta inte någon risk så länge man inte rör sig inom området. I nuläget är området instängslat och kommunen avråder alla obehöriga från att vistas på området. När sanering väl sker kommer de som arbetar på området att använda skyddsmask och skyddskläder.

Grundvatten

  • Rekommendation: minimal risk för spridning till dricksvatten.

Det finns inga enskilda dricksvattenbrunnar i området som kan tänkas beröras av föroreningen, och Vamas tar kontinuerligt vattenprover i vattenverket i Östra Utsjö. Inga förhöjda halter har kunnat påvisas där. Risken att människor utsätts för föroreningarna via intag av dricksvatten är därför mycket liten.

Älven och älvbotten

  • Rekommendation: kommunen avråder från att bada från garveriområdet och cirka 100-200 meter nedströms fastigheten. Den största risken är inte kontakt med vattnet i sig utan om partiklar rörs upp från botten.

Kommunen vill poängtera att då föroreningshalterna i sedimenten i älven är så pass höga bör bad undvikas ett 100-tal meter nedströms fastigheten. Likaså bör inte fisk konsumeras från dessa delar av älven. Föroreningarna i sedimenten bedöms vara koncentrerade till sträckan precis utanför och strax nedströms fastigheten.

Den stora omsättningen på vattnet, tillsammans med utspädningseffekten, gör dock att ytvattnet i sig inte utgör någon risk. Den största risken är om partiklar rörs upp från botten, och om människor eller djur kommer i kontakt med älvbotten där föroreningarna finns koncentrerade.

Sidan uppdaterad 2021-06-29 av